AltınPuan Gıda Bankası Derneği aynı zamanda bilimsel faaliyetlerde bulunmak için kurulan bir bilim derneğidir. Dernek, Ulusal ve uluslararası, bireysel ve kurumsal düzeyde, tüm bilim dallarının her alanında teknoloji, araştırma, geliştirme, uygulamaya dönüştürme faaliyetleri ile sosyal, ekonomik, kültürel, tarihi ve bilimsel her türlü iletişim, etkileşim ve işbirliğini gerçekleştirmek, kurum ve kuruluşlar ile ilgili olarak; etik, sosyal, ekonomik ve bilimsellik boyutları içeren çeşitli kriterler oluşturmak, bu kriterler açısından kurum, kuruluşları değerlendirmek, derecelendirmek ve bunları yayınlamak faaliyetlerini de yürütecektir.

Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için temel bilimler ile sağlık, sosyal ve fen bilimlerinin her alanında disiplinler arası yaklaşımla bilimsel ve uygulamaya dönük araştırma ve çalışmaları desteklemek, sempozyum, kurs, kongre, seminer, konferans, çalıştay, panel, yaz ve kış okulları, gibi eğitim, hizmet içi eğitim çalışmaları, proje, anket, belgesel, resim, müzik, fotoğraf yarışmalarının yapılması;  sergi ve fuarlar, kitaplık, kütüphane ve arşiv oluşturulması, düzenlenmesi veya bu faaliyetlerin desteklenmesi, ulusal ve uluslararası indekslerde taranan süreli veya süresiz yayınlar yapmak gerektiğinde bu yayınları yapacak yayınevi kurmak  ve uluslar arası bilimsel işbirliğini geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası projelerin hazırlanması, başvurulması ve yürütülmesi, uluslararası öğrenci ve bilim insanı hareketliliğinin desteklenmesi, Türk öğrencilerinin yurtdışındaki eğitim faaliyetlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi ve bilimsel gelişme ve çalışmalarının desteklenmesi, ülkemizle bağlarının güçlü tutulması ve gerektiğinde ülkemize dönmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve desteklerin sağlanması,  ilgili ülkelerde de gerekli izinleri alarak yurtdışında bulunan Türk öğrencilerinin yararlanabileceği gıda bankalarının kurulması veya kurulmuş olanlarla işbirliği yapılması faaliyetlerini yürütecektir.

 1. Ekonomik kalkınmayı desteklemek üzere istihdama katılımın artırılması amacıyla, belirlediği bölgelerde, istatistiki veriler toplar ve bilimsel çalışmalar için bilim insanları ile ilgili kamu kurumları ile paylaşır. Bu süreçte gönüllüleri organize eder ve doğrudan belirlediği bölgelerde analiz ve çözüme yönelik bilimsel çalışmalar yürütür veya destekler.
 2. Ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bulunan bölgelerde sorun analizi yapar ve çözüme yönelik bilimsel çalışmalar yapar ve sonuç raporlarını ilgili kurum veya kuruluşlar ile bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile paylaşır. Sosyo-ekonomik olarak sorun yasayan bölgelerde, alternatif yeni ekonomik modeller geliştirir ve uygular. Oluşturduğu yeni ekonomik modeller aracılığıyla ortaya çıkan ürün ve hizmetlerin ekonomik faaliyetlerini, dernek bünyesinde kurduğu iktisadi işletmeler veya iştirak ettiği şirketler aracılığı ile yürütür.
 3.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak ve çalışmalarını duyurmak için amaçlar doğrultusunda çevrimiçi yayınlar da dahil olmak üzere, gazete, dergi, kitap, bülten, makale, kartpostal, poster, CD, web tabanlı ve/veya mobil uygulamalar ve takvim gibi yayınlar ve üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak gibi çalışmalar yapar.
 4. Yurt içi ve/veya yurt dışındaki projeler için proje ortağı, konsorsiyum lideri, ortağı olur (AB, BM, Dünya Bankası, Unicef, Asya Kalkınma Bankası, Yardım ve Kalkınma Kuruluşları, İslam Konferansı Örgütü, ECO, KEİ, NATO, vb.),
 5. Unicef, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Tübitak, Teydep,TTGV, Sanayi Bakanlığı, Teknoloji Geliştirme Merkezleri, Teknokentler, Teknoparklar, Kosgeb, İç İşleri Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlara yönelik her türlü ve her konuda proje teklifi hazırlar, strateji geliştirir, uygular, mantıksal çerçeve yaklaşım çalışmalarını yapar, projeler için gerekli fizibilite çalışmalarını yapar ve de ilgili her türlü ve her konuda bireysel ve kurumsal düzeyde hizmet verir,
 6. Bireysel ve kurumsal gelişim amacıyla yüz yüze ve bilişim teknolojilerini kullanarak uzaktan eğitim verir ve bu konuda yurt içi ve yurt dışında etkinlikler tertip eder, katılır, yetişmiş ve kalifiye insan gücünün en verimli şekilde kullanılması amacı ile ilgili olarak yöneticilik, liderlik, gibi yönetsel konularda bilimsel, teknik ve sosyal konularda eğitimler ve organizasyonlar düzenler,
 7. Üyelerin ve yükseköğretim öğrencilerinin kariyer geliştirme süreçlerine ilişkin olarak bireysel ve kurumsal düzeyde eğitim ve danışmanlık hizmeti verir,
 8. Ulusal ve uluslararası, bireysel ve kurumsal düzeyde, temel bilimler, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri dahil tüm bilim alanlarında bilim, teknoloji ve AR-GE alanlarında ulusal ve uluslar arası, bireysel ve kurumsal düzeyde alternatif vizyon, politika ve stratejileri tartışır, yeni politikalar ve stratejiler geliştirir, vizyon, politika analizleri ve stratejik araştırmalarla ilgili ders ve seminer verir, ilgili alanlarda çalışan akademisyenlerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunur, bu alanlarda çalışmalarda bulunanları destekler,
 9. Üniversite, okul, dershane, hastane, yayınevi, dergi, dernek, araştırma merkezi, gazete vb. kurum ve kuruluşlar ile ilgili olarak; etik, sosyal, ekonomik ve bilimsellik boyutları içeren çeşitli kriterler oluşturur, bu kriterler açısından değerlendirme, derecelendirme yaparak bunları yayınlar
 10. Farklı yükseköğretim kurumlarından öğrencilerin bir araya gelecekleri bilimsel etkinlikler, forumlar düzenler, öğrencilerin akademik çalışmalarını destekler
 11. Türkçenin bilimsel ve akademik alanda kullanılmasını teşvik eder, Türkçenin öğretimi ve öğrenilmesi için faaliyetlerde bulunur,
 12. Yabancı dil öğrenimi ve öğretimi alanlarında ilgili kuruluşlarla iş birliği yapar, danışmanlık hizmeti sunar, proje faaliyetleri yürütür, yabancı dil öğretimi ve öğrenimi alanlarında seminer, konferans, yarışma, sergi, toplantı ve bilimsel çalışma/araştırma faaliyetleri yürütür,