TEMEL HEDEFLER

Sistemde oluşan veriler anonimleştirilmek suretiyle belirli periyotlarla analiz edilerek akademik çalışmalara konu edilecek veya çalışma yapmak isteyen akademisyenlerimizle ve veri madenciliği yapmak isteyen akademik birimlerle veri setleri paylaşılacaktır. Analiz sonuçları akademik yayın olarak açık erişimle paylaşılacaktır.  Tüm bilim dalları desteklenecektir.

Proje çok kazanımlı olarak tasarlanmıştır. Projenin eğitim ve öğretim sürecine olan etkileri ve eğitim bilimleri alanında ortaya çıkacak veri setlerinin bilimsel araştırmalara uygun olarak derlenip dağıtıma uygun hale getirilmesi Eğitim Bilimci akademisyenler yönetiminde yürütülecektir.

Elde edilen kaynakların bir kısmı öğrencilerin de katılımları sağlanarak bilimsel  etkinlik ve çalışmalarda kullanılacaktır.

Öğrencilerin ders zamanında dersin öğretim üyesinden daha fazla faydalanabilmesi ve etkileşimli öğrenim görebilmesi için sınıfta olma süresinin artırılması, öğrencinin küçük çabalarının küçük ödüllerle desteklenerek sürdürülebilir çaba alışkanlığının kazandırılması, öğrencinin eğlenmesi, herkesin kazanabileceği bir ortam oluşturarak özgüven kazanımına olanak sağlanması, öğrencinin basit beşeri ihtiyaçlarının karşılanması, öğrenci mali durumunun doğrudan dolaylı ayni transferler ile güçlendirilmesi, beşeri ürün veya hizmete erişimde sosyoekonomik farklılıkların giderilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması, mali kaygılarla belirli ürün/hizmete erişim kaygılarının giderilmesi, öğrenciye yaşam kültürü kazandırılması, öğrencinin boş zamanlarında kısmi süreli çalışarak gelir elde etme ihtiyacının azaltılması veya tamamen kaldırılması.

Öğrencilere yönelik burs sistemleri, belirli bir yarışmayı veya asgari bir başarı hedefinin tutturulmasını ve bu seviyenin korunmasına odaklanmaktadır. Ödül sistemleri ise genelde nihai başarının ödüllendirilmesine odaklanmaktadır. Ülkemizde farklı kurumlar öğrencilere ağırlıklı olarak nakdi başarı bursu vermektedirler. Ancak tüm burslar belirli bir merkezden dağıtılmadığından belirli bir başarıyı elde etmiş öğrencilerin birden fazla yerden burs almasına neden olmaktadır. Bu durumun iki farklı olumuz yönü olduğu değerlendirilmektedir. İlki, birden fazla burs alan öğrenci diğer öğrencilerin yeteri kadar burs kaynaklarına erişimine engel olmaktadır. Diğeri ise üstün başarı elde etmiş öğrenci birden fazla yerden burs almayı ahlakileştirmekte ve bununla üstünlüğü ile hak ettiğine inanarak, üstünlükçü hale gelmektedir. AltınPuan Projesi ile nihai başarı değil anlık küçük başarılar, diğerlerinin de elde edebileceği bir yarışma düzeni içerisinde sunulmakta ve kaynaklar adil dağıtılmaktadır. Sistem, diğerlerinin zararına aşırı yararlanmayı engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. Çoğunluğun ortalama başarısının artırılmasının, avantajlı doğan azınlığın üstün başarısının ödüllendirilmesinden daha önemli olduğu, üstün başarılı öğrencinin üstün başarısının ödül olmasa bile ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, dezavantajlı öğrenci gruplarının desteklenmesi hedeflenmiştir. İhtiyaçların ayni olarak giderilmesi, bağışçıların tüm bağışlarını izleyebilmeleri, ihtiyaç odaklı adil dağılım ile bağışların verimliliğini ve toplam marjinal faydası artırılacaktır.

Pandemi, deprem gibi nedenlerle öğretimin uzaktan eğitime dönüşüm zorunluluğu kampüs içinde ve kampüs çevresindeki mikro işletmelerin kazanç olanaklarını sona erdirmiş ve faaliyetlerini durdurma bazılarının ise tamamen kapatmaya yöneltmiştir. Kampüs çevresindeki mikro ekonomik faaliyet, öğrencilerimizin fiziki ve beşeri ihtiyaçlarını karşılarken, okula yakın yerlerde kısmi süreli çalışmalarına da olanak sağlamaktadır. Proje ile öğrencilerimize program dahilinde çabaları karşılığında hediye edilecek ödüllerin ve ihtiyaçlarına yönelik ayni yardımların mali getirileri doğrudan doğrudan kampüs içi ve kampüs çevresindeki mikro ve küçük işletmelere (esnaf) aktarılacaktır. Öğrencilerin ayrıca bu yolla esnaf karşısında müşteri kimliğinden sıyrılarak , veli nimete dönüştürülmesi de hedeflenmektedir.

Felsefi, ahlaki ve dini inanç ve değerler, insanların kendi malvarlıklarının bir kısmını başkalarına transfer etme isteklerine neden olmaktadır. Başkalarına destek faaliyetinin karmaşıklığı, doğrudan desteğin alan ve veren arasında psikolojik veya sosyal problemlere neden olabilme potansiyeli, iyi duyguların suiistimal için açık hedef olması, aracıya ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Bu ihtiyaç genelde vakıf ve dernekler aracılığı ile organize edilmektedir. Bu organizasyonların başarısı hedef kitleye erişimi işletilen değerin istenilen şekilde ulaştırılmasındaki fiziki veya beşeri problemler bu kurumların da zamanla yıpranabilmesine neden olmaktadır. Projemiz ile yükseköğrenim öğrencilerine yönelik Gıda Bankamız aracılığı ile yapılacak ayni yardımlar şeffaf, izlenebilir, bağışçı hassasiyetlerine duyarlı olarak bağışçı ile öğrencilerimiz arasında herhangi bir fiziki temas kurmadan dijital bir model ortaya konulmaktadır. Sistem ile bağışçı ile ihtiyaç sahibi öğrenci birbirini tanımadan, ancak varlıklarını bilerek maskelenmiş veya anonimleştirilmiş veriler kullanılarak ile bağışçı ayni yardımın amacına uygun olarak tamamlandığını eşzamanlı takip edebilecektir. İlerleyen dönemlerde teslim noktası ile teslim edilen değerin bir bağış mı yoksa bir satın alma mı olduğu da bilinemeyecek hale getirilerek yararlanıcıların sosyoekonomik mahremiyeti korunacaktır. Dijital Gıda Bankacılığını mümkün kılan platform diğer gıda bankalarının kullanımına da açık olacaktır.

AltınPuan Gıda Bankası 12. Kalkınma Planının 92, 251, 252, 285, 286, 287, 289, 290, 292, 336, 350.1, 401.4, 543, 548.5, 550.2, 559.2, 561.5, 561.8, 562, 562.1, 562.3, 562.4, 563, 567.7, 574.4, 575, 576, 579.1, 579.2, 587, 590, 618, 619, 619.4, 620, 620.2, 620.7, 620.8, 620.10, 621.3, 646.4, 647, 648, 649, 652, 654, 658, 660, 663, 663.3, 664, 664.1, 664.2, 664.3, 677.1, 677.2, 703.1, 746.11, 746.13, 749.3, 750, 750.1, 750.2, 750.3, 751.1, 766, 767, 768, 768.2, 769.1, 770, 771, 771.1, 771.2, 771.3, 771.4, 773, 773.1, 774, 774.1, 777, 777.1, 777.3, 783, 791, 791.1, 791.2, 818, 820, 820.1 ve 901 numaralı paragraflarda yer alan, amaç, eylem ve hedeflerle uyumlu olarak bunları desteklemektedir. Planda yer alan 983 strateji, vizyon, temel amaç̧, ilke, hedef ve politikanın 68’ine temas ederek planın %7’si ile uyumlu ve katkı sağlayacak niteliktedir.