AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli ile öğrencilerin sosyal, kültürel, beşeri ve fiziksel her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak dijital bir alt yapı oluşturulmaktadır. Yoksulluk maddi olanakların ihtiyacı karşılamaya yetmemesi iken, yoksunluk, kıt kaynakların temel ihtiyaçlara yoğunlaşması nedeniyle öğrencinin sosyal , kültürel ve beşeri bazı ihtiyaçlarını karşılamaktan vazgeçmesi, ertelemesi veya kısıtlaması olarak ortaya çıkmaktadır. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli öğrenci finansmanına destek olarak, ihtiyaçlarına mali kaynak ayırmak zorunda olmaksızın erişmesini sağlayarak öğrencinin ekonomik alanında oluşan aşırı yoksulluğu ortadan kaldırır. Öğrenciler arasındaki ihtiyaca erişimde fırsat eşitliği ve çeşitliliği sağlayarak fiilen ve izafeten eşitliği de sağlayarak öğrencilere sosyal koruma sağlayan bir sistem olarak ortaya çıkar. Öğrenci finansmanını destekleyen AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli ile öğrencilerin teknolojiye erişmesi sağlanırken bilgi ile mülkiyet edinme ve bunu öğrenci eko sisteminde transfer edebilme olanaklarına da kavuşturulmaktadır. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli algoritması öğrenci yanında farklı ihtiyaç sahiplerine veya topluma yönelik olarak odak belirlenerek veya genel sosyal politikaların uygulanabilmesi için sivil toplum kuruluşlarına ve devlete teknolojik bir alt yapı da sunar.

1.1. (Aşırı Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması, 1.1.1.), 1.2. (Yoksulluğun En Az %50 azaltılması, 1.2.1.,1.2.2.), 1.3. (Sosyal Koruma Sistemlerinin Hayata Geçirilmesi, 1.3.1.), 1.4. (Mülkiyet, Temel Hizmetler, Teknoloji ve Ekonomik Kaynaklara Eşit Erişim Hakkı, 1.4.1.,1.4.2.), 1.a. (Yoksulluğu Sona Erdirme Amaçlı Politika Uygulamaları için Kaynakların Harekete Geçirilmesi, 1.a.1.,1.a.2.) 1.b. (Yoksul Yanlısı ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Politika Çerçeveleri Oluşturulması, 1.b.1.)

AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli sisteminin iki temel hedef grubu öğrenciler ve küçük işletme sahipleridir. Ekonomik sorunlar, finansa yetersiz erişim, öğrencilerin beslenme kalitelerini düşürmektedir. Kaliteli bir eğitim için iyi beslenmesi gereken öğrencilerin önemli kısmı gelir yetersizliği nedeniyle düşük kalitedeki gıdalara yönelmektedir. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli öğrencilerin kaliteli ve çeşitli gıdalara erişimini kolaylaştıracaktır. Öğrenciler okul kantinleri, kampüs içi ve kampüs çevresinde bulunan ağırlıklı gıda ürünleri üretip satan küçük işletmelerden alışveriş yapmaktadırlar. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli ile bu işletmelerin gelirleri de artacaktır. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli sistemi ile gıda üreticilerinin ihtiyacı olan hammaddelere adil ve güvenilir erişimi de sağlanacaktır. Kamu denetimine açık altyapı talep halinde eş zamanlı olarak verileri yetkileri dahilinde kamu kurumları ile paylaşılarak piyasa izlemesine de uygundur.

2.1. (Güvenilir ve Besleyici Gıdaya Evrensel Erişim, 2.1.1.,2.1.2.), 2.2. (Yetersiz beslenmenin Tüm Tiplerinin Ortadan Kaldırılması, 2.3.2.), 2.c. (Gıda Emtia Piyasalarında İstikrarın ve Enformasyona Zamanında Erişiminin Güvence Altına Alınması, 2.c.1.)

Nitelikli eğitim için, uygun fiziksel koşullar ve altyapı, yetkin akademisyenle birlikte öğrenme isteği güçlü öğrenciler gerekmektedir. Öğrencilerin AltınPuan Gıda Bankacılığı Modelini kendi finansmanlarına destek amacıyla kullanabilmeleri için, dağıtımın yapılacağı derse katılması ve dersin eğitmeni tarafından yöneltilecek ders ile ilgili sorulara cevap verme konusunda çaba gösterecektir. Dağıtımda kriter belirleme yetkisi münhasıran eğitmene bırakılmaktadır. AltınPuan öğrencinin ihtiyacını karşılamak için çabayı teşvik ederken, eğitmene de ders verimini artırmak üzere öğrenci üzerindeki kontrol kabiliyetlerinin artmasına destek verir. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli ile öğrencilerin tüm ihtiyaçları karşılanarak, tüm öğrenciler arasındaki ihtiyaç giderim eşitsizlikleri kaldırılarak, eğitime eşit erişim olanağı tanımaktadır. AltınPuan, bağış sistemine dayandığından öğrenciler ihtiyaçlarının öncelikle üniversite eğitiminin verildiği şehir ve ülke tarafından karşılandığını bilerek, içinde bulunduğu topluma ve insanlara karşı daha barışçı yaklaşacak, hedeflerine odaklanacaktır. Sistem, adil burs dağıtımı için bir alt yapı da oluşturacak, ihtiyaçların karşılanması ile maddi burs ihtiyaçları azaltılarak bu kaynaklar daha efektif dağıtılabilecektir.

4.3. (Erişilebilir Teknik, Mesleki ve Yüksek Öğretime Eşit Erişim, 4.3.1.), 4.5.(Eğitimdeki Tüm Ayrımcılık Türlerinin Ortadan Kaldırılması, 4.5.1.), 4.7. (Sürdürülebilir Kalkınma ve Küresel Yurttaşlık Eğitimi), 4.b.(Gelişmekte Olan Ülkeler için Yüksek Eğitim Burs İmkanılarının Artılması, 4.b.1.)

AltınPuan, herhangi bir cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm öğrencilerine eşit koşullarda eşit haklar ve olanaklar sunmaktadır. AltınPuan genişleme stratejisinde öğrencilerden oluşturulacak akademik görev güçlerinden yararlanırken takım liderliklerinde kadın öğrenciler de liderlik yapma, inisiyatif kullanılacak yerlerde karar alma ve her türlü faaliyet ve göreve eşit ve tam olarak katılımı sağlanmaktadır. Öğrencilerin yararlanmasına sunulan kaynaklar ve finansal olanaklara da eşit olarak erişim sağlanacaktır. AltınPuan Teknolojik alt yapısı ile tüm öğrencilerin yararlanması ve erişiminde şeffaflık sağlamaktadır.

5.1. (Kadınlar ve Kız Çocuklarına Yönelik Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması), 5.5. (Liderlik ve Karar Almada Tam Katılımın Güvence Altına Alınması), 5.a. (Ekonomik Kaynaklar, Emlak Mülkiyeti ve Finansal Hizmetlerde Eşit Haklar), 5.b. (Kadınların Teknoloji Yoluyla Güçlendirilmesinin Desteklenmesi)

AltınPuan ile öğrencilerin finansman ihtiyacının zamanla tamamının bağışların adil ve etkin dağıtımı yolu karşılanarak öğrencilerin kendi finansmanına destek amacıyla sosyal güvenceden ve asgari gelir kuralları dışında çalıştırılmasına sebep olan istihdam arzı da engellenecektir. Öğrencilerin yasal koşullar dışında çalışmaya razı olmaları çalışarak ailesini geçindirenler bakımından da haksız rekabete yol açmakta ve onları da daha düşük ücretlerle çalışmaya razı edebilmektedir. AltınPuan öğrencilerin ihtiyaçlarını, bulunduğu yerlerdeki yerel işletmelerden tedarik ederek, işyerlerinin öğrencilerin bütçesini dikkate alarak maliyeti düşürmek suretiyle kalitesiz mal veya hizmet sunmalarını da sona erdirerek, ekonomik yönden daha güçlü hale gelmelerini de sağlayacaktır. Ön sipariş ve ön ödemeli yapısı ile işletmelerin öngörülebilir ticari planlarını yapmasını sağlayarak, sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlanırken, ekonomik verimliliğin yanında yeni satış yöntemi getirilmesi ve düşük maliyetlerle küçük işletmelerin e-ticaret olanaklarına kavuşturulması da sağlanacaktır. Büyüyen işletmeler hizmet piyasasında istihdam olanaklarını artıracak ve planlı ve sorumlu üretim yaparak, katma değeri yüksek düşük fire ve zayiatla yapacağı üretimde birim maliyetler düşecektir. Kontrollü tüketim sayesinde mal veya hizmetler heba olmayacak, en yüksek faydayı sağlayan öğrenciler arasında daha etkin dağıtılarak marjinal faydayı da yükseltecektir. İşletmeler yerinde teslim ile işletme dışına sevkiyat nedeniyle yüklenmek zorunda kalacakları maliyetlerden de kurtulacaklardır Derecelendirme sistemi ile işletmeler personele istihdam politikaları bakımından da sürekli tüketici denetimine tabi olarak çalışanların daha uygun koşullarda çalıştırılması teşvik edilecektir. Eğitimde bulunan öğrencilerin çalışma zorunluluğu giderileceğinden eğitimde olmayan gençlerin istihdamı kolaylaşacaktır. Sistem ilerleyen aşamalarda regülasyonların gerektirdiği izinler alındıktan sonra mali piyasalara da entegre olacaktır.

8.1. (Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme, 8.1.1.), 8.2. (Ekonomik Verimlilik için Çeşitlendirme, Yenilik Getirme ve İyileştirme, 8.2.1.), 8.3. (İstihdam Yaratma ve İşletmelerin Büyümesine Yönelik Politikaların Desteklenmesi, 8.3.1.), 8.4. (Tüketim ve Üretimde Kaynak Verimliliğinin Arıtılması, 8.4.1., 8.4.2.), 8.5. (Tam İstihdam ve İnsana Yakışır, Eşit Ücretli İş, 8.5.1., 8.5.2.), 8.6.(Genç İstihdamı ile Genel ve Mesleki Eğitimin Desteklenmesi, 8.6.1.), 8.8. (İşçi Haklarının Korunması ve Güvenli Çalışma Ortamlarının Desteklenmesi), 8.10. (Banka, Sigorta ve Finansal Hizmetlere Evrensel Erişim)

AltınPuan algoritmaları, Memduh Aslan adına patentlenen Estra® Elektronik Sertifika Trampa Sistemi üzerinde çalışmaktadır. Sistem, alan ile verenin birbirini görmese bile yardımları takip edebilmekte ve yerine ulaştığını garanti edebilmektedir. Algoritma sayesinde Gıda Bankacılığında depolanabilir kuru gıdaların yanında hızlı gıdaların, yaş meyve ve sebzenin, doğalgaz, elektrik gibi enerji ürünleri ile sınırlı olmaksızın insan yaşamında kullanılan her türlü mal ve hizmetin aracı kullanmadan transferini sağlayabilmektedir.

Teknolojik altyapı, gıda bankacılığına ek maliyetler yükleyen toplama, depolama ve yeniden dağıtım faaliyetlerine ilişkin fiziksel ve insan gücü ihtiyacını da azaltarak, sosyal yardıma hasredilen bağışların daha fazla mal veya hizmet olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamaktadır. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli öğrenciler için ücretsiz işletmeler için düşük maliyetli bir altyapıdır. İşletmeler, finansal hizmetlere ve piyasalara erişim sağlayabilecekleri gibi, sistem üzerinde kendi finans modelleri de geliştirebileceklerdir. Altyapı işletmelerin potansiyel pazar verisine erişebilecekleri gibi, yeni işletmeler pazara da hemen erişerek tam rekabet koşulları desteklenecektir. Teknoloji şirketinde ar-ge faaliyetleri sürdürülecek ve teknolojik gelişmelerle olanaklar artırılacaktır. Öğrenciler, bağışçılar, işletmeler ve kamu kurumları bilgi teknolojileri sayesinde kolay işlem yapabilecek ve verilere erişebileceklerdir.

9.1. (Sürdürülebilir, Dayanıklı ve Kapsayıcı Altyapı), 9.3. (Finansal Hizmetler ve Piyasalara Erişimin Artırılması, 9.3.1., 9.3.2.), 9.4. (Sürdürülebilirlik içn Tüm Sektörler ve Altyapıların Geliştirilmesi), 9.5. (Araştırmaların Artırılması ve Sanayi Teknolojilerinin Geliştirilmesi), 9.b. (Yurtiçi Teknoloji Gelişiminin ve Sanayi Çeşitliliğinin Desteklenmesi), 9.c. (Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Evrensel Erişim, 9.c.1.)

AltınPuan, koşulları sağlayan tüm öğrencileri desteklemekte ve aralarında mali veya sosyal yönden bir ayrıma tabi tutmamaktadır. Öğrencilerin tamamı yüksek kalite mal ve hizmetlerle eşit olarak ulaşabilmektedirler. Algoritmalar, Çaba Karşılığı olanlar hariç diğer sosyal dağıtımlarda cüzdanda varlık biriktirilmesine izin verilmemektedir. Bu yolla öğrenciler arasında yapılacak dağıtımda marjinal fayda yükseltilmekte ve daha az kaynakla daha fazla öğrencinin ihtiyacı giderilebilmektedir. Çaba Destek kapsamında kazanılmış mal ve hizmetler ise sadece başka bir öğrencinin cüzdanına transfer edilebilmektedir. Bu yolla bilgi ve çabası ile varlık biriktiren öğrencinin diğer öğrencilere transfer suretiyle yararlandırma yapabilmesi bilginin kıymeti ve önemini pekiştirmeye yöneliktir. AltınPuan bir değer saklama aracı değildir, öğrenciler dilerlerse kendi aralarında mal veya hizmetleri trampa edebilirler ama nakde çeviremezler. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli tüm öğrencilere ihtiyaç ve kalite temelinde eşit koşullar sunarak, eşitliğin bozulmasına izin vermez. AltınPuan gelir eşitsizliğinin sebep olduğu ihtiyaçları giderme eksikliğini gidererek, her türlü ihtiyacın kaliteli ve eşit erişimini sağlayarak gelir eşitsizliğinin sonuçlarını da ortadan kaldıracaktır. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modelinde öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, engeli, ırkı, etnik kökeni, dini, ekonomik durumu, felsefi düşüncesi, siyasi görüşü ya da başka bir statüsü dikkate alınmaksızın fırsat eşitliği sağlanacak, bir ayrıma gitmeyecektir. Kaynaklara ulaşım ve ihtiyaç gideriminde yeterli ve eşitlikle öğrenciler arasında sosyal eşitlik de sağlanarak toplumsal barış desteklenecektir.

10.1. Gelir Eşitsizliklerini Azaltmak, 10.1.1.), 10.2. (Evrensel Anlamda Sosyal, Ekonomik ve Politik İçermenin Teşvik Edilmesi, 10.2.1.) , 10.3. (Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Ayrımcılığın Bitirilmesi), 10.4.(Eşitliği Teşvik Eden Mali ve Sosyal Politikaların Uygulanması)

AltınPuan Gıda Bankacılığı Modelinde öğrenci ihtiyaçlarının öğrencinin bulunduğu şehirde tedariki sağlanır. Bağışçılar dünyanın neresinde olursa olsun tedarik, ihtiyacın giderileceği yerde yapılır. Bu durum yerel işletmelerin aktivitelerini artırarak, düzenli ve sürdürülebilir gelir elde etmelerini ve ekonomik sebeplerle göç ihtiyacını azaltarak şehirlerin dengesiz kalabalıklaşmasını da engelleyerek, göç alma potansiyeli olan şehirlerin altyapı ihtiyacının dolaylı olarak artmasını da engeller. AltınPuan öğrencilerin şehrin tamamı ile iletişim kurması ve ekonomik aktivitesinin artmasına sebep olarak sadece kampüs içi ve kampüs çevresi değil, öğrencinin erişebileceği tüm noktalarda etki oluşturulabilmektedir. AltınPuan Öğrenci konutlarındaki ısınma ve temizlik ihtiyaçlarının da karşılanarak güvenli konutlara erişimini kolaylaştırmakta ve yaşam koşullarını iyileştirmektedir. Şehir toplu ulaşım sistemi ile yapılacak entegrasyon ile ulaşım ihtiyaçları da karşılanarak, öğrencilerin kampüs çevresinde ikamet tercihlerini zorlayan sebepler ortadan kaldırılarak yapılaşmanın eğitim bölgesine olan ilgisi azaltılarak sürdürülebilir kentleşme desteklenecektir. Kültürel aktivitelerin desteklenmesi ile öğrencilerin öncelikle yerel kültürü ve doğal mirası sahiplenmesi sağlanacaktır.

11.1. (Güvenli ve Erişilebilir Konutlar, 11.1.1.), 11.2. (Erişilebilir ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri, 11.2.1.), 11.3. (Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kentleşme, 11.3.1., 11.3.2.), 11.4. (Kültürel ve Doğal Dünya Mirasının Korunması)

AltınPuan Gıda Bankacılığı Modelinde bağışçılar öğrencilerin ihtiyaçlarını önceden tedarik ederek öğrencilerin cüzdanlarına vakıf/dernekler üzerinden tanımlayabilmektedir. Öğrenci cüzdanına tanımlanan her türlü mal ve hizmet bunları tedarik edenlerle paylaşılmakta ve potansiyel olarak teslim edecekleri mal veya hizmet taleplerini önceden görerek bunları üretmek için yeterli zamanda ve israfa sebep olmayacak şekilde planlama yapmalarını sağlarken maliyetlerini düşürebilmelerini ve yersiz üretim yapmalarını veya ihtiyaç fazlası üretime engel olarak üretim giderleri için işletme sermayesi ihtiyacını da azaltmaktadır. Sorumlu üretim ile tüketilmeyen üretim sayısı kısıtlanarak atık üretimi de sınırlandırılmaktadır. Öğrencilerin cüzdanlarında biriktirilmesine izin verilmeyen ihtiyaçlar, öğrencilerin cüzdanlarında tükettikleri mal ve hizmetlerin yeniden tanımlanacağına olan güvenleri nedeniyle yokluk psikolojisinden kurtulmaları ve psikolojik açlıktan da kurtulması sağlanarak, marjinal faydası en yüksek anda tüketime odaklanarak aşırı tüketimi engellediği gibi, marjinal faydası düşük ihtiyaçlar yerine marjinal faydası yüksek ihtiyaçların ilgilisine dağıtılarak tüketim sorumluluğu algoritmik olarak sağlanmaktadır. AltınPuan kaynaklara eşit erişim imkanı sağlarken aynı zamanda kaynakların ihtiyaç anında ihtiyaç sahibine ulaştırılacağına olan güven ve ihtiyaç fazlasının cüzdanda biriktirilmesini engelleyerek, savurgan tüketimi teşvik eden piyasa aksaklıklarının olumsuzluklarını da azaltır.

12.2. (Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi ve Kullanımı, 12.2.1., 12.2.2.), 12.3. (Küresel Kişi Başı Gıda Artıklarının Yarıya İndirilmesi, 12.3.1.), 12.5. (Atık Üretiminin Önemli Ölçüde Azaltılması, 12.5.1.), 12.6. (Şirketlerin Sürdürülebilir Uygulamalar ve Sürdürülebilirlik Raporlaması İçin Teşvik Edilmesi, 12.6.1.), 12.8. (Evrensel Sürdürülebilir Yaşam Biçimi Anlayışının Teşvik Edilmesi, 12.8.1.), 12.a. (Gelişmekte Olan Ülkelerin Sürdürülebilir Tüketim ve Üretime Yönelik Bilimsel ve Teknolojik Kapasitelerinin Desteklenmesi, 12.a.1.), 12.c. (Savurgan Tüketimi Teşvik Eden Piyasa Aksaklıklarının Ortadan Kaldırılması)

AltınPuan ilk hedefi olan öğrenci ihtiyaçlarının giderilmesinde gerekli olan biyoçeşitliliğe ilişkin veriler sağlayarak, kaynakların en fazla ihtiyaç duyulan çeşitlilikte ihtiyat sınırlarını daraltarak kaynakların diğer biyolojik çeşitlere de aktarılmasını sağlayacaktır. Elde edilen veriler kamu yetkilileri ile paylaşıma açılacağından ulusal planlama süreçlerine de katkıda bulunabilecektir. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli ile garanti edilmiş gelirler sayesinde gerekli olan hammadde için bunları üretecek olanların da elde edecekleri gelirleri garanti altına alarak biyoçeşitliliğin korunması için finansal kaynak ayrılmasına da katkıda bulunacaktır.

15.6. (Genetik Kaynaklara Erişim ve Yararların Adil Paylaşımın Teşvik Edilmesi, 15.6.1.), 15.9. (Ekosistem ve Biyoçeşitliliğin Ulusal Planlama Süreçlerine Entegre Edilmesi, 15.9.1), 15.a (Ekosistemlerin ve Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı için Finansal Kaynakların Artırılması, 15.a.1.)

Öğrenci AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli ile şehirde müşteri olmaktan çıkarılmakta ve yararlanıcı ve desteklenici role kavuşmaktadır. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modelinin etkin uygulandığı üniversiteler daha iyi öğrencilerin bu üniversiteleri seçmelerini ve şehir üniversitelerinin tercihte öne geçmesini sağlayacaktır. Bağışçıların desteği ile öğrenciler şehrin tüm olanaklarından yararlanabilir hale geleceğinden şehirliler ile doğrudan bağ kurabilecek ve kendisinin ihtiyaçlarını karşılayan şehirde daha barışçıl ve şehirle uyumlu şehirliye saygılı bir ilişki kuracaktır. Ortalama olarak her fakültenin 4 yıl olduğu, her dönemde 8 dersin verildiği, her derse 6 ihtiyaca yönelik Çaba Desteği dağıtıldığında 8 ayda eğitim dönemi içerisinde, 20 fakülteli bir üniversitede ayda bir derslerde dağıtılacak (300-500 TL arasında) ürün/hizmet desteği verecek 2.560 bağışçı bir üniversitenin tüm fakültelerinde tüm sınıflarda, tüm derslerde 6’şar mal/ve hizmet sağlayarak Çaba Destek Programının tam kapasiteye ulaşmasını sağlayabilecektir.

AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli ayrıca bir e-ticaret platformu olarak işyerlerinin bağışçıların satın alıp öğrenci cüzdanlarına transfer edebileceği mal ve hizmetleri cüzdanlarına tanımlayabilmekte ve ürün/hizmetlerini teslim ettikleri anda ise bunların bedelini peşin tahsil edebilmektedirler. Her bir teslim deneyimi öğrencinin paydaş işyerinin sunulan ürün/hizmetlerin tanımlanana uygunluğu, işyerinin temizliği, öğrenci ve diğer müşterilere davranışı gibi kriterlerde işyerini derecelendirebilecektir. Ortalama derecelendirme işyerinin AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli alanında ilan edilerek benzer ürün/hizmet sunanlar arasında daha kaliteli hizmet özendirilecektir. Bir işyerinin düşük derecelendirmesini artırabilmesi için öğrencilere dağıtılmak üzere sistemde bedelsiz ürün/hizmet tanımlayarak yeniden değerlendirme yapmalarını sağlamak suretiyle ortalama derecelerini yükseltmelerine izin verilerek öğrencilerin hem yararlanabileceği ürün/hizmet miktarının artırılması hem de işyerlerinin daha iyi kaliteli hizmet sunmalarının teşvik edilmesi sağlanacaktır. Kamunun kurumlar aracılığı ile yapmak istediği denetim, toplumun kamusal denetim fonksiyonunu yerine getirecek yeni şeffaf bir kurum olarak ortaya çıkacaktır.

AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli şeffaf ve açık uygulamaları ile adil bir paylaşım sağlayarak, suiistimaller algoritmik olarak engellenerek hakkaniyetli işletilecektir. Sistemde sunulan ihtiyaçlar ve tedarik yerleri, öğrenci ve bağışçılar tarafından belirlenecek, derecelendirme sistemi ile bağışçı ve öğrenciler birlikte doğal bir karar alma mekanizması oluşturacaklardır. AltınPuan yetki dahilinde kamu kurumları ile veri paylaşacağı gibi, anonimleştirilmiş verileri de kamuoyu ile paylaşarak, şeffaf bir uygulama olacaktır. AltınPuan evrensel değerlere uygun sorumlu üretim yapan işletmeleri herhangi bir ayrıma tabi tutmadan gelişmelerine olanak sağlayarak sürdürülebilir kalkınmada ayrım gözetmeyecektir.

16.3. (Hukukun Üstünlüğünün Geliştirilmesi ve Adalete Erişimde Eşitliğin Sağlanması), 16.6.  (Etkili, hesap verebilir ve Şeffaf Kurumların Geliştirilmesi), 16.7. (Sorumlu Kapsayıcı ve Temsil Edici Karar Alma Mekanizmasının Oluşturulması, 16.7.2.), 16.10. (Bilgiye Kamu Erişiminin Sağlanması ve Temel Özgürlüklerin Korunması), 16.b. (Ayrımcılık İçermeyen Yasa ve Politikaların Geliştirilmesi ve Uygulanması)

AltınPuan Gıda Bankacılığı Modelinde paydaş olacak işyerleri öğrenciler tarafından seçilecektir. AltınPuan Görev Gücünde yer alan öğrenciler ihtiyaç duydukları ürün/hizmetleri sunan işyerlerini tespit etmek, tanımlanan ürünlerin miktar ve fiyatının belirlenmesi için Paydaş işyerleri ile pazarlık yapabileceklerdir. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli pilot olarak Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin yararlanmasına sunulduktan sonra tüm üniversite öğrencilerimizi kapsayacak şekilde genişleticek, bu genişlemede tecrübe eden öğrenciler edindikleri tecrübeleri diğer şehirlerdeki öğrencilere aktaracaklardır. AltınPuan farklı şehirlerde tedarik edilen ürün/hizmetlerin öğrenciler arasında değiştirilmesine izin vererek öğrencilerin sadece kendi bulundukları şehirlerde değil tüm Türkiye’de mal ve hizmetlere erişimi sağlanarak ülke çapında ortak amaç doğrultusunda emsalleri ile işbirlikleri kuracaklardır. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli bir kısım ihtiyaçların karşılanmasından vergi avantajı sağlayan gıda bankacılığını kullanacak olsa da, sistem ileride gerekli izinler alındığında herkese hizmet verecek şekilde genişleyecektir. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli ile sağlanan avantajlar kayıtlı ekonomiyi avantajlı hale getirerek vergilendirmeye gönüllü uyum sağlayarak kamu gelirlerinin de artmasını destekleyecektir. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli ile yurtdışından sağlanan fonların yerine, adil ve etkin bir şekilde ulaştığından emin olunacağından, kaynak kullanımının desteklenmesi, suiistimallerin önlenmesinde de AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli başka ülkeler içinde model teşkil edebilecektir. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli ile devletin sosyal yükünün hafifletilmesine ve bu kesim için ayıracağı kaynak ihtiyacının da azaltılmasını sağlayarak borçlanma ihtiyacını da azaltacaktır. AltınPuan hem veri sağlama fonksiyonu hem de sistem üzerinden denetim ve tespit olanağı ile kamuya sürdürülebilir kalkınma için uygulayacağı politikalarda tutarlılığı sağlamasına yardımcı olacaktır. AltınPuan kaynak sağlama stratejileri paydasına dayanan kamu, kamu-özel ve sivil toplum ortaklıklarının uygulanabileceği bir sistemdir. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli minimum insan müdahalesi ile aracı kullanmadan bağışçı ile yardım alan arasında birbirini görmeden kaynak transferi sağlarken, güvenilir büyük veri üretimine katkıda bulunur.

17.1. (Yurtiçi Gelir Tahsilatını İyileştirmek İçin Kaynakların Seferber Edilmesi, 17.1.1., 17.1.2.), 17.3. (Gelişmekte Olan Ülkeler için Kaynakların Seferber Edilmesi), 17.4. (Gelişmekte Olan Ülkelerin Borç Sürdürülebilirliğini Sağlamalarına Yardım Edilmesi), 17.17. (Etkili Ortaklıkların Teşvik Edilmesi), 17.18. Güvenilir Vergi Mevcudiyetinin Artırılması)