On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028), 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 31.10.2023 tarihli 15’inci Birleşiminde 1396 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 12. Kalkınma Planında 2053 vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda, teknolojik dönüşümü hızlandırmak, üretim kapasitesini artırmak, ihracatı çeşitlendirmek ve yeşil dönüşümü gerçekleştirmek için adımlar atmayı amaçlamaktadır.

AltınPuan Gıda Bankası 12. Kalkınma Planının 92, 251, 252, 285, 286, 287, 289, 290, 292, 336, 350.1, 401.4, 543, 548.5, 550.2, 559.2, 561.5, 561.8, 562, 562.1, 562.3, 562.4, 563, 567.7, 574.4, 575, 576, 579.1, 579.2, 587, 590, 618, 619, 619.4, 620, 620.2, 620.7, 620.8, 620.10, 621.3, 646.4, 647, 648, 649, 652, 654, 658, 660, 663, 663.3, 664, 664.1, 664.2, 664.3, 677.1, 677.2, 703.1, 746.11, 746.13, 749.3, 750, 750.1, 750.2, 750.3, 751.1, 766, 767, 768, 768.2, 769.1, 770, 771, 771.1, 771.2, 771.3, 771.4, 773, 773.1, 774, 774.1, 777, 777.1, 777.3, 783, 791, 791.1, 791.2, 818, 820, 820.1 ve 901 numaralı paragraflarda yer alan, amaç, eylem ve hedeflerle uyumlu olarak bunları desteklemektedir. Planda yer alan 983 strateji, vizyon, temel amaç̧ ilke, hedef ve politikanın 68’ine temas ederek planın %7’si ile uyumlu ve katkı sağlayacak niteliktedir.

AltınPuan Gıda Bankası ayrıca bir yerel mikro kalkınma projesi olarak da ön plana çıkmakta ve mikro işletmeler projenin önemli bir paydaşı haline gelmektedir.  Pandemi ile ortaya çıkan kurye servisi ile yeni iş modelleri gelişmiş olsa da ek hizmetler maliyeti artırdığı gibi, geri dönüşüm problemi olan ağırlıklı plastik hammaddeli kullan at kaplar hem maliyetleri artırmakta hem de çevre kirliliğini artırmaktadır. Gıdalardaki mikro plastik artıkları sağlığı tehdit edecek şekilde hızla artmaktadır. 12. kalkınma planı hedefleri kapsamında AltınPuan’ın dijital alt yapısı, döngüsel ekonomi konusunda yerel yönetimlerin kapasitelerini geliştirmelerini de desteklemektedir (92).

12. Kalkınma Palanının Uzun Vadeli̇ (2024-2053) Gelı̇şmenı̇n Stratejisi̇ gereğince Teknolojik gelişmelere paralel olarak, veri ekonomisi ile beşeri ve entelektüel sermayenin hareketliliği önem kazanması beklenirken mekân bağımlılığı azalacak, görünmez ticaret olan hizmetlerin ön plana çıkacak mal ticareti toplam ticaretteki geleneksel ağırlığını kaybedeceği öngörülmektedir (251). Diğer taraftan beşeri ihtiyaçlar ise giderilme güncelliğini koruyacaktır.  Yenilikçi teknolojilerin gelişimiyle, merkez bankaları dijital paralarının ekonomi genelinde hâkim değişim aracı haline gelmesi ve farklı para birimleri ile finansal enstrümanların kullanımının yaygınlaşması beklenmektedir. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modelinde para dahil tüm varlıklar dijital sertifikalara sahiptir ve tüm işlemler uçtan uca izlenebilmektedir. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli adil bir ticaret ve sosyal yardımlaşma altyapısı sunarken aynı zamanda ekonomik aktiviteyi tam olarak takip etme imkânı sunarak şeffaflık sağlayacak ve böylece kayıt dışılığın azaltılmasına da önemli katkılar sağlayacaktır (252).

On İkinci Kalkınma Planının vizyonu; “Türkiye Yüzyılında çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı, ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaşan, istikrarlı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye”dir (285). AltınPuan mikro işletmelerin ürün ve hizmetlerini görünür, erişilebilir ve yararlanılabilirlik özelliklerini artırarak mikro ekosistemlerin canlanmasına katkı sağlayacaktır. Projenin ilk etabında üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarına yoğunlaşacak olan gıda bankacılığı pilot uygulamadan sonra tüm Türkiye’ye üniversite odaklı olarak genişletilerek ekonomik ve sosyal kalkınmada mikro hareketliliği artıracaktır (286). Biryandan öğrencilerin beşeri ihtiyaçları karşılanarak yaşam kalitesinin artırılması diğer yandan, adil ve tahsilat garantili ticari aktivite artışı ile mikro işletme sahiplerinin gelirlerini artırarak yaşam kalitelerinin yükselmesine katkıda bulunulacaktır (287). Öğrenci finansmanı üzerindeki olumlu etkisi ile aile (ebeveyn) üzerindeki mali yük yardımseverlerin sağladığı olanaklarla azaltılarak, ailenin, beşeri ve sosyal yapının güçlendirilmesine de katkıda bulunacaktır.

AltınPuan doğrudan hedef kitlesi olan öğrencilerin ekonomik refahını artırıcı transferden oluşmakla birlikte, kaynak sistem bağıcıları tarafından karşılanacaktır. Diğer üniversitelerde de uygulamaya başlaması ile birlikte şehirler, kendi şehirlerine gelen öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim görmesini sağlayacaklardır. Şehirler sisteme sahip çıktıkça en çok kollanan üniversite tercih bakımından da ön plana çıkmaya başlayacaktır. Öğrenci ile şehir arasında manevi bir bağ oluşacaktır. Öğrencilerin, sahip olacakları ekonomik refahla birlikte, insan odaklı ve kapsayıcı kalkınma yaklaşımı doğrultusunda, nitelikli insan, nesiller ve bireyler arası bağları kuvvetli, güçlü aile yapısı ile sağlıklı bir toplum hedefine de önemli katkılar sunulacaktır (289). AltınPuan ile öğrencilere kendilerine sunulan fırsat penceresinden en iyi biçimde yararlanılarak bireysel ve toplumsal nitelik ve yetkinlik düzeylerinin yükseltebilme olanaklarına kavuşmuş olacaklardır. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli ile getirilen toplumsal ihtiyaçları elbirliği ile karşılayıp, birey bazında ihtiyaçların adil karşılayabilme yeteneği olağanüstü dönemlerde toplumun birbiri ile kenetlenmesi ve krizlere daha dayanıklı toplum haline gelmesini de destekleyecektir.

AltınPuan’ın mikro işletmelerin idamesine sağlayacağı olumlu etkiler, küçük yerleşim birimlerinde de ekonomik aktivitelerin sürdürülebilirliğini sağlayacağı gibi büyük afetlerde küçük yerleşim birimlerinde daha fazla kişinin ihtiyacını düzenli bir şekilde karşılanmasını ve bozulan ekonomik aktivitelerin hızla yeniden ihyasını da sağlayacaktır. Acil durumlarda ortaya çıkan refah kaybı başka bireylerin refahının paylaştırılması yerine refah aşılaması ile hızla kaybedilen toplam refahın da yeninden kazanılmasını sağlayacaktır (290).

AltınPuan algoritmaları kaynakların adil ve dengeli dağılımını sağlarken aynı zamda kaynak verimliliğini de optimum seviyeye ulaşılmasını sağlayacaktır. AltınPuan insan odaklılık, katılımcılık, kapsayıcılık, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, şeffaflık, verimlilik ve etkinlik ilkeleri esas alınarak tasarlanarak On İkinci Kalkınma Planı vizyonuna ulaşmada önemli katkılar sunacaktır (292).

AltınPuan 12. Kalkınma planının İstikrarlı Büyüme ve Güçlü Ekonomi, Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim, Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum, Adaleti Esas Alan Demokratik Yönetişim Hedeflerini yerine getirmek üzere öngörülen politikalarla da uyumludur.

İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi hedefine ulaşmak bakımından AltınPuan’da mikro ölçek işletmeler e-ticaret platformu ile en önemli paydaş haline gelirken, Gıda Bankacılığının bağışçılara sağladığı vergi avantajlarını kullanabilmeleri için faaliyetlerini kayıtlı olarak yürütmelerini sağlayacaktır. Sistem algoritmaları her bir bağış tesliminde yüksek öğretim öğrencisinin işletmeyi çalışma koşulları, işverenin işyerine davranışı, müşterilere davranışı, hijyen, vaat edilen ile sunulanın uyumluluğu gibi farklı kategorilerde değerlendirme yapmasını sağlayarak derecelendirme yapmaktadır. Derecelendirme sistemi mikro işletmelerde nitelik geliştirmeyi teşvik edecektir. Organik denetim (bağışçının tercihleri)niteliklerini geliştirmeyen veya düşük tutan mikro işletmeleri sistem avantajlarından yararlanmasını kısıtlayacaktır. Sipariş miktarının önceden görünüyor olması mal veya hizmet üretim maliyetlerinin finansmanına ve ihtiyaç tedarik öngörülebilirliğini artırarak finansman maliyetlerini düşürerek net karı brüt kara yaklaştıracak diğer bir ifade ile mikro işletme gelirleri satışlarının yanında finansman avantajı ile karlılığı artırarak gelirleri de artıracaktır. Artan iş ve karlılık mikro işletmelerin nitelikli mesleki eğitim almış kişilere istihdam yaratacak şekilde büyümelerini ve kısa süre içerisinde küçük işletme seviyesine gelmesini de destekleyecektir. İstihdamdaki gelişme ücret gelirlerinin de artmasına vesile olarak gelir dağılımında emek gelirlerinin aldığı payı artırarak adil gelir bölüşümünü de destekleyecektir (336).

Yurtiçi tasarrufları artırmak bakımından AltınPuan algoritmaları sistem paydaşı olan işletmelerin planlı üretim yapmalarına destek olacak şekilde tasarlanmıştır. Üretim için girdilerin planlanması, girdilerin israfa yol açmayacak şekilde planlı kullanımını sağlayarak, üretim için gerekli enerji ve suyun daha tasarruflu kullanımını da destekleyecek, atıkların azalmasına katkıda bulunacaktır. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modelinde mal ve hizmetlerden tedarikçi işletmelerinde yararlanılmasını teşvik etmektedir. Bu durum bir yandan sosyalleşmeyi artırırken diğer taraftan al götür hizmetlerinden farklı olarak tek kullanımlık kapların ve taşıma ambalajların kullanımını kısıtlayarak maliyetlerin düşmesine çevreye daha duyarlı üretim yapılmasını da destekleyecektir (350.1)

Maliye politikasını desteklemek bakımından AltınPuan uygulaması şeffaf bir uygulamadır, bilgi ve kişisel veri güvenliği ilkelerine uygun olarak kamunun denetimine açık ve talep halinde kamu sistemlerine entegre olacak şekilde tasarlanmaktadır. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modelinde oluşan veriler aynı zamanda bilimsel çalışma amacıyla akademilerle paylaşılacak ve anonimleştirilmiş ham verilere araştırmacıların erişmesine de olanak sağlanarak büyük datanın akademik analizi de desteklenecektir. Entegre edilecek yapay zeka uygulamaları ile yardımların daha adil ve verimli dağılımı için öncelik sıralarında adaletli uygulama güçlendirilecektir. Kayıtlı ekonomiyi avantajlı hale getirerek belge düzeninin oturmasına ve kamu gelirlerinin artmasına da destek olacaktır. (401.4) 

Bilim, Teknoloji ve Yenilik bakımından AltınPuan uygulaması patentli Estra® lisansı ile tasarlanmıştır, sistem alt yapısı birçok yeni nesil uygulamaya da eş zamanlı ev sahipliği yapabilecek kabiliyettedir. Bu durum sistem alt yapısı üzerinden yeni uygulamaların da geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. AltınPuan yükseköğrenim gören öğrencilerin eğitim dönemlerinde eğitimlerinden dikkatlerini kaçışına zorunlu koşulların ortadan kaldırılmasını amaçlayarak senkronize (ders anında derse olma) olarak eğitimlerini tamamlamalarını hedeflemektedir. Öğrencilerin eğitim için ayıracağı sürenin artması ile bilgi üretmeye yönelik sorgulama, araştırma, öğrenme, geliştirme istek ve düşünce sistematiğinin tüm düzeylerde yaygınlaşmasına katkıda bulunacaktır. AltınPuan’ın bağış/destek tasarımı tek taraflı bir transferden ziyade mikro ekonomik alanda katma değerli işler yapılmasını da desteklemektedir. Mal/hizmet satan yerlerin her teslimde derecelendirilecek olması, büyüyen bir Pazar olması, şeffaf ve adil uygulama yapılması, satış beklentilerinin önceden öngörülebilmesi, serbest rekabet ortamının oluşturulması ile sisteme mal veya hizmet tedarikçilerinin katma değeri yüksek ürün ve hizmet kapasitelerini artıracaktır. AltınPuan ön planda yükseköğretim öğlencilerinin finansman sorunlarının çözümüne yardımcı olurken aynı zamanda mikro ve küçük işletmeler için sürdürülebilir ve öngörülebilir bir kazanç sistemi de sağlamaktadır. Uygulama mikro ölçekte esnaf ve öğrencilerin finansman ve geçim sorunlarını çözerken, kayıt sistemini de desteklemektedir. AltınPuan makro ekonomik alanda öğrenciye yapılan transferlerin yaklaşık 3 katı gayrisafi milli hasılaya katkı sağlarken ilk zincirde toplam transferin üçte biri kadar da vergi geliri artışını sağlayacaktır. Yapılacak satışların önceden yüksek tahminle bilinmesini sağlayan, istatistiki veriler üzerinden yapılacak akademik çalışma ve analizlerden elde edilen verilerin yorumlanması ile enerji ve kaynak israfı azaltılacaktır. Özellikle gıdaların yerinde teslim ve tüketilmesi ile tek kullanımlık kapların tüketimi de azalacaktır. AltınPuan ikiz dönüşümü destekleyen, insan odaklı, çevik, iş birliğine dayalı, etkin işleyen bir bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemidir (543). AltınPuan uygulaması ile elde edilen büyük veri anonimleştirilerek bilim insanları ve araştırmacıların kullanımına sunulacak ve akademik çalışmalar veri setleri ile desteklenecektir (548.5). AltınPuan ile öğrencilerin finansman sorunu çözülerek üniversitelerin kaynaklarının öğrencilerin akademik gelişimine harcanması sağlanırken, kamunun yoksulluğun giderilmesine yönelik faaliyetlerinde de AltınPuan altyapısı kullanılabilecektir. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli ile gelir dağılımında ortaya çıkan adaletsiz durum vergilendirmeden ayrı olarak gönüllü kaynak transferi ile güvenli ve bağışın yerine gittiğinden emin, karşılıklı olarak kişisel veri güvenliği sağlanarak giderilmesine destek olunacaktır (550.2)

Girişimcilik ve KOBİ’ler bakımından AltınPuan her ölçekteki işletmeye e-ticaret yapabilme olanağı sağlayan bir uygulamadır. AltınPuan üzerinden oluşacak talep öğrencilere de girişimci olma fırsatı sağlayacak, Estra®’nın sağladığı dijital teknoloji uygulamaları ile finansal okuryazarlık ve regülasyonlara ilişkin mevzuatı uygulamalı öğrenebilme olanağı dağlayacaktır. Öğrencilerin geliştirmiş veya üretmiş olduğu ürün veya hizmetleri de tedarikçi olarak pazarlanama olanağı sağlayacaktır (559.2). AltınPuan karşılaştırılabilir fiyat ile tam rekabet ortamının sağlanmasına önemli katkılar sunarken arzı etkin taleple buluşturacak ve arzı talebe göre şekillendirerek arz etkinliğini ve verimini yükseltecektir (561.5). Tedarikçilerin, öngörülebilir talepleri yöneterek iş sürekliliğini sağlayacak tedbir almaları veya iş planında gerekli düzeltmeleri sağlayacaktır, öngörülebilir satış hasılatı ve istatistiki veriler stok maliyetlerinin düşmesine ve tam zamanında (just in time) girdi tedariki yapmasını sağlayacak risk yönetimlerini kolaylaştıracaktır (561.8). AltınPuan uygulaması ilerleyen aşamalarda gerekli yasal izinler alındıktan sonra tedarikçilere faizsiz finansman olanakları sunarak, daha düşük maliyetle finansmana erişmelerini (562) ve siparişleri ile girdi maliyetlerini finanse edebilmek gibi yenilikçi finansman imkanları da sağlayacaktır (562.1). Ön görülebilir ve planlı iş yönetimi ile organik kredi garanti sistemi ortaya çıkmasına katkıda bulunarak kredi verenler alacaklarını daha kolay yönetebilecektir (562.3). AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli ile tedarikçilerin derecelendirilmesi, iş yapma kapasitesi, iş büyüme ivmesi gibi veriler de finans verisi dışında Kobi ve girişimcilerin değerlendirilmesine önemli veriler sunacaktır (562.4). AltınPuan mikro işletme seviyesinde kullanılabilir olacağından esnaf, sanatkar ve kooperatiflerin değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlamalarını ve rekabet edebilme kapasitelerini artırmalarını sağlayacaktır. AltınPuan gerektiğinde denetime yetkili kamu kurumlarına uygulama üzerinden sağlayacağı ara yüz ile etkin denetime de altyapı sağlamaktadır. Sağladığı şeffaf ve güvenli verilerle AltınPuan kamunun ekonomi planlamasına, teşvik ve destek uygulamalarında karar destek sistemlerini de destekleyecektir (563).

AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli patentli Estra® algoritmaları üzerinde tasarlanarak Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları korunan bir uygulama olarak ayrıca buluşun ilk uygulaması olarak ön plana çıkmaktadır. Buluş yurtiçi başarımına göre yurtdışında da AltınPuan uygulaması ise hayata geçirilecektir (567.7). AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli Web tabanlı olarak bilgisayarlarda ve uygulamalarla mobil ortamda kullanılabilecektir (574.4)

Bilgi ve İletişim Teknolojileri bakımından AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli yerli katma değerin artırılması, etkin ve yaygın kullanılması yoluyla ekonomide verimliliğin ve rekabetçiliğin sağlanması ve orta vadede ülkemizin teknolojide dışa bağımlılığının azaltılmasında rol alacaktır (575).  AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli Kamunun istifadesine her zaman hazır olarak yeni nesil ticari elektronik haberleşme altyapısı olarak ülkemiz ekonomisinin rekabetçiliği ve sürdürebilirliğine de katkı sunacaktır (576). AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli kendisi yerli bir ürün olmakla birlikte Estra® altyapısı birçok yerli bilgi ve iletişim teknoloji uygulamalarına da alt yapı teşkil edebilecek şekilde tasarlanmıştır (579). AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli uygulaması genişledikçe nitelikli istihdamın da artmasına (579.1) hizmet sunumu standartlarının yaygınlaşmasına (5792.) katkıda bulunacaktır. Basit ve kullanıcı dostu ara yüzü ile KOBİ’lerin dijital dönüşümünde etkin şekilde kullanılabilecektir (587). AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli patentli ileri teknoloji Estra® sistemi ile teknolojinin yaygınlaşması ve bu teknolojileri kullanacak iş gücünün yetişmesi sırasında onların aynı zamanda bu teknolojinin faydalanıcıları olarak ilk olarak üniversite öğrencileri yararına kullanılacaktır (590).

AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli’ın görünür etkisi Ticaretin ve Tüketicinin Korunmasının Geliştirilmesine Yönelik Hizmetler olarak ortaya çıkmaktadır. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli yanı zamanda yeni ticaret pazaryeri olarak yepyeni araçlarla güvenli bir şekilde alıcı ve satıcıların etkin bir bicimde buluşturulduğu, fiyatların etkin işleyen sağlıklı piyasa koşullarında belirlendiği, üretici ve tüketici haklarının korunduğu, kalite odaklı, kolay ve düşük işlem maliyetli bir ticaret ortamıdır (618).  AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli ilk aşamada perakende ilerleyen aşamalarda toptan ticaret sektöründe rekabet gücünü artıran ve piyasa işleyişinde karşılaşılabilecek aksaklıklar minimize edilerek üretici, tüketici ve bağışçıların faydasını gözeterek işletilecektir (619). Sistem Ticaret Bakanlığının talebi halinde veri izleme erişimine açılarak piyasaya arz edilen ürünlerin fiyatlarının anlık takibine olanak sağılacaktır, sistem verileri üzerinde yapılacak akademik çalışma ve analizlerle fiyat artışlarının altında yatan sebepler detaylı olarak araştırılabilecek ve olumsuz koşulların yönetilmesine destek sağlayacaktır (619.14).  AltınPuan Gıda Bankacılığı fiili ticaret ile e-ticari bir arada uygulayan bir model e-Ticarette güvenin artırılmasına olanak sağlayacak, ilerleyen aşamalarda coğrafi ve kültürel olarak yakın ülke ve bölgelerde ülkemizim payını artıracaktır (620). AltınPuan Gıda Bankacılığı uygulamaları üniversite kampüsleri merkez olmak üzere tüm üniversitelerde uygulanmak üzere organik ve geometrik bir büyüme hedeflemeyerek e-ticaret modülü ile tüm Türkiye’de küçük esnafın dahi kullanabileceği bir platformdur (620.2). AltınPuan Gıda Bankacılığı sadece bir e-ticaret platformu değil aynı zamanda elde edilen veriler üzerinde akademik çalışmalar yapılacak bir platformdur, üniversite kampüsleri odaklı stratejisi ile tüm üniversitelerde akademik birimler araştırma amaçlı olarak verilere erişerek işletmelerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve yurt dışı pazarları da içerecek şekilde ürün bazlı ayrıntılı raporlar oluşturulabilecektir (620.7). Sistem algoritmaları ticarette haksız ticari uygulamaların tespitine olanak sağlayacaktır (620.8), AltınPuan Gıda Bankacılığı kullanım sözleşmeleri haksız ticari uygulama yapanlara sistemi kullanmalarına izin vermeyecektir, diğer taraftan tespit edilen olumsuz durumlar ise ilgili kamu kurumları ile paylaşılarak (620.10) piyasa denetimi ve gözetimine de destek verecek, kamudan gelen taleplere uygun olarak koordineli çalışacaktır (621.3).

Kamunun hedef gruplara yönelik yapmış olduğu yardımlar ile verdiği destekler kesişim gruplarında bir kişinin daha fazla faydalanmasına neden olabilmekte ve kaynak verimliliği düşmektedir. AltınPuan algoritmaları yardıma konu hedef kitlenin ne kadar yardım aldığı bunu nasıl kullandığı ihtiyacı olup olmadığı gibi bilgileri de sağlamaktadır. Kamu özellikle öğrencilere yönelik burs sistemini kredi ve yurtlar kurumu üzerinden izlemeye ve birleştirmeye çalışsa da ortaya çıkan toplam kaynak ile sağlanan burs ve kredi koşulları öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye henüz ulaşamamıştır. Belediyeler özellikle son yıllarda gıda bankacılığına yönelmiş ancak geleneksel yöntemler gıda bankacılığındaki işletme, depolama ve dağıtma maliyetinin yanında ihtiyaç sahiplerinin tespiti ve bunların ihtiyaçlarının belirlenmesinde ortaya koyduğu zorluklar kamu kaynaklarının gönüllü bağışlarla desteklenmesini engellemektedir. Diğer taraftan yardımın sürekliliği konusundaki tereddütler de yararlananların ihtiyaç olmadığı halde yardımları almaları ve kaynak verimliliğini düşürdüğü gözlemlenebilmektedir. AltınPuan gerek kamu gerekse özel sektörden veya doğrudan bireylerden gelen kaynaklarla aşırı yararlanmayı algortimik olarak engelleyebilmektedir. Diğer taraftan sistem alt yapısı aynı anda farklı yardım faaliyetlerinin de yürütülmesine olanak sağlarken sistem tüm verileri birleştirebilmektedir (646.4). Sistem kamu ile paylaşacağı ara yüz ile ihtiyaç sahiplerini belirleyebilecekleri gibi, kullanılmayan ürünleri tespit ederek kaynakların hep ürün bazında hem de kişi bazında ihtiyaç odaklı dağıtımında eşgüdüm sağlayabilmesine de olanak verecek niteliktedir (647).

AltınPuan’ın temel hedefi ile 12. Kalkınma Planının Nı̇telı̇klı̇ İnsan, Güçlü Aı̇le, Sağlıklı Toplum hedefi benzerdir. AltınPuan yararlanıcı hedef kitlesini yükseköğretimde bulunan öğrenciler ile mikro ve küçük işletmeler olarak belirlemiştir. Ülkemizde okula başlama yaşı dikkate alındığında lise eğitimin tamamlanması ile üniversiteye başlama yaşı 18’e gelmektedir. Bu yaş hukuki olarak bireylerin fiil ehliyetine kavuşmaları siyasi bakımdan seçme ve seçilme hakkına sahip olunan bir yaştır. Öğrencilerin özgür iradeleri ve çalışmaları ile kendi yaşam maliyetlerini karşılamaları gerektiği bir dönemde ortalama 4 yıllık bir eğitimi nitelikli bir şekilde tamamlayabilmeleri için çalışmadan bu dönemi finanse edebilmeleri gerekmektedir. Kamunun, vakıfların ve özel kurumların sağlamış oldukları burs ve krediler öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor olması, reşit yaşa gelmelerine rağmen ebeveyn üzerinde finans yükünü devam ettirmektedir. Gençliğin getirmiş olduğu yeni harcama ihtiyaçları, bireyselleşme ve özgürleşme (harcamalara karar verme) arzusu, farklı şehirlerde üniversite tercihlerinin getirmiş olduğu ek barınma maliyetleri çoğunlukla ailenin ve kamunun üzerinde önemli bir yük getirmektedir. Dışarıdan sağlanan burslar ile aile desteğinin öğrencinin ihtiyacını karşılamadığında öğrenciler ek gelir kaynakları için çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum bir yandan ucuz işgücü piyasasını destekleyerek emek gelirlerinin gayrisafi milli hasıladan aldığı payı azaltırken diğer yandan çalışma saat ve koşulları öğrencileri eğitimden alı koymakta ve harcadıkları efor akademik başarı için ve sosyal yaşama için harcanması gereken süreyi de azaltmaktadır. AltınPuan bir yandan öğrenci ihtiyaçlarını karşılayarak eğitimden uzak kalma sebeplerini azaltmakta, aile ve kamu üzerindeki yükü azaltırken, planlı ve sürdürülebilir ticareti destekleyerek ve aynı zamanda tüketici denetimi de sağlayarak emek gelirlerinin yükselmesini desteklemektedir. Destek sistemi ile öğrenciler bir yandan ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan bu ihtiyaçlarının kendilerini hiç tanımayan kişiler tarafından karşılandığını bileceklerdir. Bu durum hem toplumsal dayanışmayı somut hale getirerek milli duyguları geliştirirken diğer taraftan sistem insani değerleri de nemli hale getirerek, bir sonraki nesil için gerekli olan bağışçı ihtiyacını da karşılayacaktır. AltınPuan eğitimli, kültürlü, üretken ve sağlıklı nesillerin geleceğe taşınmasına katkı sağlayacaktır. Bir yandan öğrenciler mali risklerden korunarak, ailenin üzerindeki mutlak mali yükler hafifletilecek proje hedefi olarak 10 yıl sonra ise tamamen kaldırılacaktır. AltınPuan öğrenciler arasında bir ayrım yapmamakta tüm öğrencileri ihtiyaç sahibi olarak tanımlamaktadır. Sistem, öğrencilerin gerek doğrudan gerekse çaba destek kapsamında cüzdanlarında bulunan ürün veya hizmet sertifikalarını diğer öğrenciler ile paylaşabileceklerdir. Öğrenciler tüm ihtiyaçlarının bir sonraki ayda da karşılanacağına olan güven ile eğitimlerine odaklanacaklardır. Sistem kimsenin dışarıda ve geride bırakılmadığı, refahın adil bir şekilde paylaşıldığı, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hâkim kılındığı ortam oluşturulmasını desteklemektedir (648).

AltınPuan, doğrudan eğitimin başarısından ziyade nitelikli eğitim almayı engelleyen sebepleri ortadan kaldırmaya odaklı bir projedir. Fırsat eşitliğini tüm öğrencilerin mali sorunlarını ortadan kaldırıldığında sağlanmış olacaktır. Kendisini dışlanmamış, milleti tarafından eşit fırsatlar sunulmuş gençliğin nitelikli eğitim ile birlikte milletimizin değerlerini özümsemiş, topluma yararlı birer vatandaş olarak yetişmelerine de destek verilmiş olunacaktır (649). AltınPuan bir yandan öğrencilerin mali sorunlarını giderir istihdama zorunlu katılımların korurken diğer taraftan, e-ticaret platformu üzerinden kayıtlı ekonominin gelişmesini destekleyerek hizmet kalitesinin artmasına ve ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelirin ve vergi gelirlerinin artmasına da vesile olarak ortaya çıkan refahın da adil dağılımına aracılık edebilecek bir alt yapı olarak ortaya çıkmaktadır.  AltınPuan özel politika gerektiren çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, yaşlılar gibi toplumun tüm kesimlerinin gözetilmesi, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkinleştirilerek yaygınlaştırılması ile genel yaşam standardının artırılmasına elverişli araçlar ve altyapı sunar (652). AltınPuan’ın ticari girişimcilere eşit ve adil fırsatlar sunması Kadınların istihdama tam ve etkin katılabilmesini de destekleyerek iş ve yaşam dengesinin tesis edilmesini de desteklemektedir (654)

AltınPuan, tüm yükseköğretim öğrencilerinin kapsayıcılık ilkesi esasında nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkânlarına eşit şartlarda erişimi sağlanmasının önündeki mali sorunları çözerek akademik, sosyal ve mesleki becerilerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde geliştirilmesi, analitik düşünme, finansal okuryazarlık, işbirlikçi çalışma ve liderlik alanlarında yetkinlik sahibi olmalarının sağlanması, milli, manevi, ahlaki, insani ve toplumsal değerleri içselleştirmiş, ait olduğu aile ve topluma karşı sorumluluk sahibi olarak yetişmeleri amacına önemli destekler sunmaktadır (658). Yüksek öğretimin finansmanı sorunu çözülmüş olarak evrensel bilgi üretimine katkı sunacak yetkinlikte akademik kadroların ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, uluslararası öğrenciler ve alanında başarılı akademisyenler için üniversitelerimizi çekim merkezi haline getirecektir (660). Öğrenciler arasında mali olanakların sebep olduğu başarı farkı giderilerek üniversiteler arasındaki nitelik farkı azaltılacak, tüm üniversitelerde nitelikli ve kapsayıcı eğitim hizmet sunumu sağlanacaktır. Şehirler öğrencilerine sahip çıktıkça daha nitelikli öğrencilerin tercih olduğunu gözlemledikçe üniversitelerin yerel sahiplenmesi de güçlenecektir (663). AltınPuan kişisel vergi güvenliği ilkeleri çerçevesinde Her öğrencinin akademik ve sosyal faaliyetlere ilişkin kaydının tutulduğu ve öğrenme sürecinin kademeler arasında izlenmesini sağlayan veriler de sunacaktır (663.3). İhtiyaçları karşılanmış öğrenciler bakımından kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliği de sağlanmış olacaktır (663.4). Öğrencilerin özellikle mali nitelikteki faktörler kaynaklı farklılıkların, nitelikli eğitime erişimdeki etkisinin giderilmesi için verilen eğitim destekleri ve burslar hedefli programlar şeklinde uygulanması için gerekli alt yapıyı sağlarken desteklerin nitelikli eğitime erişim üzerindeki etkisi analiz edilebilecektir (664.1). Kız öğrenciler başta olmak üzere öğrencilerin eğitime katılımları, devamlılıkları ve eğitimlerini tamamlamalarını engelleyen mali faktörler giderilerek okul terklerinin azaltılmasına, okul kayıt, devam ve tamamlanma oranlarının artırılmasına katkı sağlayacaktı (664.2). AltınPuan fiziki mekân ihtiyacı olmayan bölgelerde hayırseverlerin yaptıkları finansal katkıların eğitim destekleri, öğretim materyalleri gibi cari harcamalara kendi seçimleri önemsenerek etkin şekilde yönlendirilmesini sağlamaktadır (664.3). AltınPuan Gıda Bankacılığı Modelinde oluşacak büyük veri ile veriye dayalı politika üretilmesi desteklenecektir (677.1). Üretilen veriler tüm akademisyen ve araştırmacılara açılarak nitel ve nicel araştırmalar yürütülmesi de desteklenecektir (677.2).

AltınPuan sistemi bağışların doğru yere ve doğru şekilde ulaşmasının yanında sistem üzerinden bağışlanan ayni yardımların da doğru şekilde belgelendiğini emin olacak şekilde tasarlanmıştır. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modelinde tedarikçiler alacaklarına kavuşabilmesi için, vaat edilen ürün ve hizmetleri vaat edildiği şekilde sunmak, teslim etmek ve yasal belgelerini düzenlemek zorundadırlar. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli tedarikçiye sunduğu avantajı sadece kayıtlı faaliyetlerle sınırlandırmaktadır (703.1)

AltınPuan Gıda Bankacılığı Modelinde büyüme stratejisi organik ve geometrik büyüme olarak belirlenmiştir. Nihai hedefe ulaşabilmek için sistemin temel faydalanıcısı olan öğrencilerin sisteme aktif destek vermeleri bir zorunluluktur. Bir yandan kendi ihtiyaçlarını giderecek uygun işyerlerinin sisteme uygun olarak kazandırılması, diğer taraftan da bağışçıları bulup sistemi anlatmaları kendileri ile ilgili gönüllülük faaliyeti olarak ortaya çıkmaktadır. Öğrenciler kendi cüzdanlarında bulunan mal veya hizmetleri paraya çevirmeleri kısıtlanmış olmasına karşın kıt kaynakları ve varlıkları bölüşebilmeleri için kendi aralarında paylaşmalarına olanak sağlanmaktadır (746.11). AltınPuan Gıda Bankacılığı Derneğine üyelik akademisyenlerle sınırlandırılmış olmasına karşın üniversitelerin sisteme aktif destek veren kulüp veya toplulukları da kendi seçecekleri onursal üyelerle sivil toplum kuruluşumuzun da kurumsal yapısı içerisinde yer alarak iletişim ve proje yapma kabiliyetleri artırılacaktır (746.13). AltınPuan Gıda Bankası ayni yardımların tamamını öğrencilere aktaracaktır. Nakdi yardımları ise öğrenciler ile akademisyenlerin birlikte yapacakları akademik faaliyetlere aktarılacak, öğrenciler arasında kaynaştırıcı ve etkileşimlerini artırıcı bilimsel etkinlikler diğer sosyal ihtiyaçları da dikkate alınarak desteklenecektir (749.3).

Yüksek öğretimdeki öğrencilerin çalışma ihtiyacının azaltılması eğitimde olmayan genlerin istihdamına avantaj sağlayacağı gibi bunların da eğitime katılmaları desteklenecektir (750). AltınPuan öğrencilerin yüksek öğretim dönemlerinde ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan finansman sorunlarının çözümüne odaklıdır. Mali sorunlar gençlerin eğitimde ve istihdamda olmama nedenlerinde önemli bir yer tutmaktadır, bu sorunun hafifletilmesi ile işgücüne ve istihdama katılımlarını artırmak üzere uygulanan teşvik programlarının da etkinliği artacaktır (750.1). AltınPuan öğrenciler ile birlikte başarılabilecek bir projedir. Paydaş öğrenci kulüpleri ile öğrencilerin ortak amaçta bir araya gelmeleri, hedef odaklı olarak takım kurmaları ve liderlik yapabilme becerileri de desteklenmiş olacaktır (750.2). Yüksek öğretim öğrencilerinin istihdam taleplerindeki artış açık iş ve mesleklerde artışa sebep olarak eğitimde ve istihdamda olmayan gençler için olanaklar artmış olacaktır (750.3). AltınPuan bağışçıyı öğrencilerin ihtiyaç beklentilerini bilerek yardım yapmasını kolaylaştıracaktır, sistem öğrenci beklentilerini eş zamanlı ve hızlı gözlemlenmesine de olanak sağlamış olacaktır (751.1).

AltınPuan planın Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele maçını de önemli şekilde desteklemektedir. AltınPuan adil dağıtım algoritmaları ile sosyal yardımların etkinliğinin artırılmasında marjinal fayda temelli bir yaklaşım sunmaktadır. AltınPuan aile odaklı bir yaklaşımla bir yandan ailenin üzerindeki mali yükü hafifletirken diğer taraftan ailelerin uzaktaki çocuklarının eğitim döneminde ihtiyaçlarını etkin şekilde karşılanmasına yönelik planlama ve izleme yapabilmesini de sağlayarak, bireylerin eğitim, sağlık ve barınma gibi temel hizmetlere erişimi de içeren yoksulluğun tüm yönleriyle mücadele edilerek giderilmesi ve sosyal içermenin sağlanmasını desteklemektedir (766). AltınPuan sosyal hizmetler ile yardımlar arasındaki bağı güçlendirirken (767) Sosyal hizmet modellerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılarak bu hizmetlerin niteliğinin arıtılmasına katkıda bulunacaktır (768). AltınPuan sosyal yardımları bir ihtiyaç fazlası paylaşım değil adil kaynak bölüşümü ile yardım alanın nitelikli mal veya hizmetlerle bulunmasını sağlayarak sosyal yardımlardaki standartları yükseltecektir (768.2). AltınPuan Gıda Bankası bağışçıların yardımlarını izlemesine olanak sağlayarak her aşamada yardımının durumunu öğrenebilme ve geri bildirimlerle yardımlarının yerine ulaştığından emin olacaktır. Hiçbir yardım heba olmayacak bağışçının bir bağışı uygun şekilde yerine ulaşmaz ise aynı değerde başka yardım yapmasına olanak sağlanarak sosyal hizmet ve yardımlara katılımından aldığı keyif ve güven artırılacaktır (769.1). AltınPuan yüksek öğrenimde eğitim gören tüm öğrencilerin yoksulluk ve yoksunluk riskini bertaraf etme amacıyla oluşturulmuştur (770). AltınPuan sosyal yardım sisteminde bir yandan israfı engellerken, diğer taraftan, marjinal fayda dikkate alınarak yardımın verimliliği artırılarak aynı kaynakla daha fazla kişiye fayda sağlanmasını temin edecektir (771). AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli üzerinden yapılacak yardımların etki analizleri daha kolay yapılabilecektir (771.1). AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli tüm öğrencilere (6.5 milyon) erişim sağladığında tam başarımda gayrisafi milli hasılanın %1’ini asgari olarak öğrenciler arasında ayni yardım olarak paylaştırabilmeyi amaçlamaktadır. Bugünkü değerlerle sınav dönemleri dahil toplam 8 aylık dönemi kapsayan eğitim dönemlerinde her bir öğrenciye aylık asgari 200 USD fayda sağlanmış olacaktır (771.2). AltınPuan tüm yardımları ve yardım faaliyetlerini eş zamanlı izlenmesini sağlayacak altyapıya sahiptir (771.3). Sistem diğer Gıda Bankalarına ve yerel ve merkezi yönetimin yardım faaliyetlerinin de kullanımına sunulacak, tüm desteklerin birey bazında (771.4) izlenmesini sağlayarak aşırı ve dengesiz, yararlanmayı engelleyecektir (773). AltınPuan Gıda Bankası öğrenci odaklı (773.1) odaklı olmakla birlikte farklı rollerde alınan yardımlar izlenebilecek ve planlanabilecektir. AltınPuan ihtiyaç olmayan yardımların belli kişilerde birikmesini engelleyerek kaynak verimliliğini de artırmış olacaktır.  AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli daimi olarak ihtiyaç ortaya çıkartan yüksek öğrenimin finansman sorunu çözüme odaklı olarak kurulmuş olsa da ihtiyaç ve talebe bağlı olarak olağan üstü durumlarda da kullanıma açık olacaktır (774). Özellikle olağanüstü dönemlerde ihtiyaçların planlanması, lojistik faaliyetlerin planlanması, afet bölgesinde ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, toplanan ayni yardımlarda dengesizliklerin (aynı üründen ihtiyaç fazlası alınması veya ihtiyaçtan az alınması) sebep olduğu kaynak dalgalanmasını da azaltacak ve yardımın sürekliliği ve sürdürülebilirliğini kolaylaştırarak afet sonrası toparlanma sürecine katkı sunacaktır. Sistem olağan üstü dönemlerde fiziksel güç eksiklikleri nedeniyle yardıma erişmede sorun yaşayan kadın, çocuk, engelli veya yaşlıların da yardımlara etkin erişimine olanak sağlayacaktır (774.1)

Sosyal barışın tesisinde en önemli araç olan gelir dağılımının eşitliği AltınPuan Gıda Bankacılığı Modelinin makro ekonomik hedefleri arasında yer almaktadır. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli kamu kaynakları ile yeteri kadar giderilemeyen yardım ihtiyacının giderilmesinde gönüllü fonlama ile kaynak çeşitliliği getirmekte ve toplam yardım ihtiyacının giderilme yeterliliğine destek getirmektedir. AltınPuan bireyler arasında ayni nitelikte güvenli ve etkin kaynak transferinde meydana getireceği artışla bütçe üzerindeki sosyal transfer yükünü de hafifletecek, fırsat eşitliğini sağlamaya destek olacaktır (777). AltınPuan yükseköğretimdeki öğrencilere yönelik olarak Gıda Bankası üzerinden ayni yardımların artmasına sebep olacakken, burs veya mali yardım yapanlara da bu yardımların bağış alan tarafından etkin kullanımı sağlanacaktır (771.1). Sistem öğrencilerin burs veya ayni yardımlarını nakde çevirerek kaynak verimliliğini düşürmelerine, aşırı ve dengesiz yararlanmalarına engel algoritmaların geliştirilmesine de uygundur. AltınPuan üzerinden oluşacak mali kaynak sadece kayıtlı faaliyetlere yönelik olacağından gelirleri kayıtlı hale gelen mal hizmet sunucuları giderleri bakımından da kayıtlı ekonomiyi tercih edecekler ve kayıtlı istihdama yöneleceklerdir (774.3).

AltınPuan Gıda Bankacılığı sadece vergi indiriminden yararlanabilecek ürünlerle sınırlı değil, aynı zamanda ulaşım, kültürel etkinlikler (783), barınma, dijital platformlar, gezi, kitap ve süreli yayın aboneliği (791), elektronik uygulama ve kitaplar (791.1), nitelikli kültürel yayınlara (791.2) erişimine destek olacaktır.

Öğrenciler bazen zorunlu sebeplerle bazen de gönüllü olarak yurtdışında eğitim görmeyi tercih etmektedir. Özellikle yetenekli ve zeki öğrencilerin önemli kısmı yurtdışı eğitimini gelecekte mali sorunları olmadan yurtdışında yaşama fırsatı olarak değerlendirebilmektedirler. Zeki ve iyi eğitim almış öğrencilerin eğitim sonrası yurda dönmeleri olumlu olmakla birlikte ülkesi ve milleti ile bağının güçlü tutulması halinde yurtdışında çalışmaya devam etseler bile oradaki teknoloji ve yeniliklerin yurda getirilmesi veya Türkiye uygulanmasına destek olması bakımından da yurt dışında yaşayan vatandaşların önemli rolleri olabilir. AltınPuan Gıda Bankacılığı Modeli evrensel Gıda Bankacılığı sistemine uygun olarak tasarlanmıştır. Özellikle yurtdışında Türk öğrenci yoğunluğu fazla olan şehirlerde yerel izinler de alınmak suretiyle Ulusal yardım ve destek sistemine entegre olarak eğitim dönemlerinde öğrencilerimizin yurtdışında da ihtiyaçlarını karşılamayı amaç edinmiştir. Ülkesi ve milleti tarafından dünyanın neresinde olursa olsun kendisi ile ilgilenildiğini hisseden öğrencilerin kültürel kimliğini muhafaza ederek, anavatan bağını sürdüren, yaşadığı ülkede bireysel ve toplumsal haklarını koruyarak sosyoekonomik hayata dahil olan, Türkiye ile yaşadıkları ülke arasındaki siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel ilişkilere olumlu katkı yapan ve geleceğinin güvence altına alındığı bir nesil yetiştirme temel amaçtır (818). AltınPuan, ev sahibi ülkede de Türk öğrencilerinin mali sorunları olmayan ihtiyaçları giderilmiş ve eğitime odaklanmış olması nedeniyle güven ve saygınlık kazanarak Türk öğrencilerin Türklerin ekonomik, sosyal, kültürel ve kurumsal kapasitesinin gelişmesi önündeki yerel engeller de hafifletişmiş olacaktır (820). AltınPuan tüm dünyadaki öğrencilere yönelik olarak sunulan hizmetlerin koordinasyonunda da kamuya önemli altyapı sunacaktır (820.1).

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması bağımsız, tarafsız ve şeffaf adalet sisteminin egemen olduğu hukuk devleti ile demokrasi ve iyi yönetişim ilkelerinin etkin şekilde uygulanmasıyla mümkündür. AltınPuan toplum içerisinde yardımlaşmayı, dayanışmayı ve paylaşmayı özendiren bunlardan ortaya çıkan manevi hazzı artırılan bir uygulamadır. Toplumsal barışı destekleyerek, kaynak bölüşümünde ortaya çıkan aksaklıkların olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmaya veya hafifletmeye odaklıdır. Kişiler arasında dayanışıma ruhu birbirleri olan iletişime ve birbirlerine karşı hoşgörülü ve nazik olmalarına vesile olarak sorunları uzlaşı ile çözmeye yönelmelerine vesile olan hoşgörü ortamının sağlanması da AltınPuan’ın amaçları arsındadır (901). AltınPuan Birleşmiş Milletlerin 17 Sündürülebilir Kalkınma Amaçlarından 13’ünün gerçekleşmesine destek olacak şekilde tasarlanarak bu amaçlara ulaşmada kamu politikalarını desteklemektedir (981).