Projenin öncelikli amacı, ortalama öğrenci başarısının artırılmasını sağlamaktır. Hedefe ulaşmak için, hedefe ulaşmayı engelleyen ve destekleyen unsurlar dikkate alınarak proje hedefi haline getirilerek, çoklu hedef oluşturulmuştur. Pandemi ve deprem nedeniyle zorunlu olarak geçilen uzaktan eğitim, öğrenci finansman geleneğini ve düzenini bozmuş olduğu gibi, kampüs kültürünün ve öğrenciler arasındaki iletişimin de azaldığı gözlemlenmiştir. Ekonomik sorunlar da öğrencilerin derslere katılmak yerine uzaktan eğitimle üniversite eğitimini kolay tamamlayabileceği düşüncesine kapılmış oldukları gözlemlenmektedir. Temel olarak öğrencilerin kampüse, amfi veya sınıflara gelmeleri ve dersi dinlemeleri ve derse katılma alışkanlıklarının yeniden ve güçlü bir şekilde tesis edilmesi gerekmektedir. Ancak, mevcut durumu radikal bir şekilde değiştirebilecek koşullar bulunmadığı gibi, barınma sorunundaki artış, şehir dışından gelen öğrenciler için önemli bir sorun olarak da ortaya çıkmaktadır. Yeni bir model oluşturulmadığı sürece, eğitimdeki ilgi ve kalite düşüşünün önüne geçmek kısa vadede pek olası değildir.

Proje, öğrenci başarısının önündeki en büyük engel olan mali olanak eksikliğini gidermeye yardımcı olmaya odaklanarak, bu finansal desteği, tek bir büyük başarıya değil, bölümlenmiş, sürdürülebilir küçük ama daimi başarı ve çabalara odaklanmıştır. Öğrencinin, önce sınıfa gelmesi, sonrasında ise derste eğitmeni dinlemesi ve anlamak için çaba göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle oluşturulacak araçların çabanın özendirilmesinde kullanılması planlanmaktadır. Öğrenci, birey olarak öncelikle fizyolojik, beşeri, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını yaşam kültürüne göre karşılamaya odaklandığında, derse katılım bu ihtiyaçları karşılamaktan ziyade, engel olarak da görülebilmektedir. Öğrencinin, derse katılımı ve çabası karşılığında ihtiyaçlarının karşılanacağına inanmasının derse olan odağını da artıracağı değerlendirilmektedir. AltınPuan herhangi bir akademik ayrım yapılmaksızın tüm akademik alanlarda öğrencilerin eğitmenin takdir edeceği kişilere derste herkesin önünde kazanabilecekleri ödüllendirme sistemi olarak da tanımlanabilir.

Gerek kamu, gerekse özel kişi ve kurumlar öğrencilere yönelik burs ve kredi sağlasalar da, bunlar miktar olarak yeterli olmadığı gibi, her öğrenciyi yararlandırma olanağı da bulunmamaktadır. AltınPuan Gıda Bankacılığında uygulanabilecek olan çaba destek programı ile başarı için çaba desteklenecek olsa da her derse sınırlı sayıda öğrenciye verilecek ödüller tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmayacaktır. Ancak birincil hedef olan başarının artırılması için yeterli olacağı değerlendirilmektedir.

Çaba destek programı bakımından sistemin verimlilik artıran özellikleri ile az bir kaynakla hedefe ulaşmak mümkündür. Ortalama olarak her fakültenin 4 yıl, her dönemde 8 farklı dersin olduğu düşünüldüğünde her hafta 32 derste ödül dağıtımı için 32 farklı bağışçıya ihtiyaç bulunmaktadır. Bir bağışçının her ay bir bağış yapması sağlandığında 128 kişilik bir bağışçı grubu bir fakültenin her hafta tüm derslerinde başarı için çaba desteğin ilk amacını tamamlaması için yeterli olmaktadır.

Pilot uygulamanın yapılması planlanan Kocaeli Üniversitesinde hedef kitle içerisinde 19 Fakülte, 16 Meslek Yüksek Okulu, 2 Yüksekokul ve 1 Konservatuar bulunmaktadır. Eğitim yılları dikkate alındığında ayda bir bağış yapacak 3.712 kişilik bağışçı grubu ile üniversitede verilen tüm derslerde başarı için çaba desteklenmiş olur. Eğitim dönemlerinin 14 haftadan oluşması dikkate alındığında yıllık 28 hafta için başarı için çaba desteklenecektir. Her derste 6 ödül dağıtılabilecektir. Kocaeli Üniversitesi öğrencileri üzerindeki etkiyi tam sağlamak için yıllık 102.144 birim ürün veya hizmet yeterli olacaktır. Birim başı iyimser 80 liralık maliyet ile 8.171.520 TL (rakamın güncel değerini kavramak bakımından 264.000 USD) diğer bir ifade ile Kocaeli Üniversitesinin bütçesinin sadece % 0,2 (binde iki)’si öğrenci akademik başarısının maliyet etkin olarak yükseltilebileceği değerlendirilmektedir. Bu hedefe aylık 500 TL bağışlayacak 3.712 bağışçı ile ulaşılabilmektedir. Kocaeli nüfusunun 2.100.000 Kişi olduğunu değerlendirdiğimize bu sayı nüfusun %0,15’ine (binde bir buçuk) denk gelmektedir. Daha yüksek miktarda bağış yapabileceklerin çıkması ile hedef ulaşma için yeterli bağışçıye ulama sorununun olmadığı değerlendirilmektedir.

Çaba destek Programının hali hazırdaki 208 üniversiteye yayıldığında destek verecek 772.096 kişi ile akademik başarının artırılmasına toplumsal destek verilebileceği değerlendirilmektedir. Bu sayının ise ülke nüfusumuzun %1’inin altında olması nedeniyle ulaşılabilir bir hedef olduğu değerlendirilmektedir. Bu tutardan daha fazla destek vermek isteyenlerin varlığı, sistemin kendini besleyecek gelir kaynakları da dikkate alındığında hedefe 5 yıl içerisinde ulaşılabileceği değerlendirilmektedir.

Öğrencilerle yaptığımız mülakatlar çerçevesinde barınma ihtiyacı haricinde diğer ihtiyaçlarının tamamının karşılanması için aylık 6.000 TL’lik kaynak öğrencileri için yeterli bulunmaktadır. Hesabın güncel kalması için bu tutar 200 USD olarak dikkate alınacaktır. 14 haftalık dönem ve 2 haftalık final sınav haftası birlikte değerlendirildiğinde 16 hafta iki dönem için 32 hafta öğrenciler üniversite kampüsünde bulunmaktadırlar. Bu süre 8 aylık döneme denk gelmektedir. Projenin tam başarısı için 6,5 milyon öğrencinin tamamının 8 ay boyunca ayda 200 USD’lik bir kaynağa ulaşması için gerekli kaynak 10,4 Milyar USD’dir. Bu tutar 2023 yılı gayrisafi yurtiçi hasılanın %1’ine (yüzde bir) karşılık gelmektedir. 10 yıl içerisinde hedefe ulaşılması planlandığında hedefin ulaşılabilir bir hedef olduğu ortaya çıkmaktadır. AltınPuan Gıda Bankacılığı sistemi tamamen kayıt altında yürütüleceğinden iş planı toplam destek hacminin 3 katı civarında (30 Milyar USD) gayrisafi milli hasılaya katkı sağlayabilecek mahiyettedir. Ayrıca ortaya çıkan vergilendirilebilir net ekonomik aktivite nedeniyle Gıda Bankacılığına sağlanan vergi istisnası da dikkate alınarak %30 oranında (3 Milyar USD) vergi geliri artışına da sebep olabilecektir.

Projenin hedeflerinin potansiyel kaynak büyüklükleri ile birlikte değerlendirildiğinde ulşamsı mümkün makul hedefler olduğu ortaya çıkmaktadır.