15 Mart 2024 Tarihi İtibariyle Kuruluş Bildirimi Yapılmıştır

Derneğin adı “AltınPuan Gıda Bankası Derneği” dir. Derneğin merkezi Ankara’dır. Gerekmesi halinde başka illerde de şubesi açılabilecektir.

Dernek Amblemi aşağıda gösterilmiştir:

Dernek, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve/veya öğrenim gören öğrencilerin, eğitimleri döneminde yüksek öğretimi finansmanına destek olmak ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama amacıyla eğitimden gönüllü veya zorunlu şekilde uzak kalmalarına sebep olan mali sorunlarını gidermelerine destek olmak, öğrencilerin eğitim kurumlarında bulunma ve derslere katılma oranlarını yükseltmek, öğrenme çabasını destekleyerek ortalama eğitim kalitesini yükseltmek, öğrencilerin bilim insanları ile birlikte bilimsel etkinlik düzenleme, bilimsel etkinliklerde aktif görev alma, bilimsel çalışma yapma, bilimsel çalışmalarını yayımlama ve sunma kabiliyet ve yeteneklerini artırarak gelecek neslin bilimsel çalışma kapasitesini artırarak ülkemizdeki bilimsel ilerlemeyi ve gelişmeyi desteklemek amacıyla kurulmuştur.

Gıda Bankacılığı: Öğrenci ihtiyaçları, barınma, gıda, giyim, temizlik ve ısınma, ulaşım, kitap, kırtasiye, teknoloji ürünleri, iletişim ürünleri, yazılım, web tabanlı uygulamalar, sinema, tiyatro, gösteri dahil bunlarla sınırlı olmaksızın zamanın gerektirdiği öğrencinin eğitim/öğretim aldığı dönemde beşeri, sosyal, fiziki her türlü ürün veya hizmet olarak tanımlanır. Dermek gıda bankacılığını yararlanıcı öğrencilerin bulunduğu bölgelerde fiziki ortamda yapabileceği gibi, yardım ve dağıtım faaliyetlerini teknolojik olanaklarını kullanarak dijital ortamda da kurabilir. Dernek deprem, afet, sel gibi olağanüstü dönemlerde ihtiyaç sahiplerine olağanüstü dönemlerde geçici olarak gıda bankacılık faaliyetleri üzerinden yardım ve destek çalışmaları da yapabilir.

Gıda Bankası, normal ticari koşullarda üretilen ve pazara sunulan, mevzuatın öngördüğü koşulları sağlayan, beşeri yaşam standartlarına uygun mal veya hizmetleri ihtiyaç sahibi öğrencilere veya olağanüstü durumlarda ihtiyaç sahiplerine mal veya hizmet üreten veya bunları pazara sunanlar aracılığı ile mülkiyet ve zilyetliğini devir etmek suretiyle dijital ortamda veya fiziki ortamda gönüllüler, yardım kuruluşları, kamu kurumları ile işbirliği ile dağıtabilir.

Dernek çalışmalarını Birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve Türkiye Cumhuriyetinin kalkınma planında belirtilen amaç, hedef, plan ve programlarla uyumlu ve onları destekleyici olarak yürütecektir.

Bilimsel Çalışmalar:  Dernek, Ulusal ve uluslararası, bireysel ve kurumsal düzeyde, tüm bilim dallarının her alanında teknoloji, araştırma, geliştirme, uygulamaya dönüştürme faaliyetleri ile sosyal, ekonomik, kültürel, tarihi ve bilimsel her türlü iletişim, etkileşim ve işbirliğini gerçekleştirmek, kurum ve kuruluşlar ile ilgili olarak; etik, sosyal, ekonomik ve bilimsellik boyutları içeren çeşitli kriterler oluşturmak, bu kriterler açısından kurum, kuruluşları değerlendirmek, derecelendirmek ve bunları yayınlamak faaliyetlerini de yürütecektir.

Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için temel bilimler ile sağlık, sosyal ve fen bilimlerinin her alanında disiplinler arası yaklaşımla bilimsel ve uygulamaya dönük araştırma ve çalışmaları desteklemek, sempozyum, kurs, kongre, seminer, konferans, çalıştay, panel, yaz ve kış okulları, gibi eğitim, hizmet içi eğitim çalışmaları, proje, anket, belgesel, resim, müzik, fotoğraf yarışmalarının yapılması;  sergi ve fuarlar, kitaplık, kütüphane ve arşiv oluşturulması, düzenlenmesi veya bu faaliyetlerin desteklenmesi, ulusal ve uluslararası indekslerde taranan süreli veya süresiz yayınlar yapmak gerektiğinde bu yayınları yapacak yayınevi kurmak  ve uluslar arası bilimsel işbirliğini geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası projelerin hazırlanması, başvurulması ve yürütülmesi, uluslararası öğrenci ve bilim insanı hareketliliğinin desteklenmesi, Türk öğrencilerinin yurtdışındaki eğitim faaliyetlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi ve bilimsel gelişme ve çalışmalarının desteklenmesi, ülkemizle bağlarının güçlü tutulması ve gerektiğinde ülkemize dönmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve desteklerin sağlanması,  ilgili ülkelerde de gerekli izinleri alarak yurtdışında bulunan Türk öğrencilerinin yararlanabileceği gıda bankalarının kurulması veya kurulmuş olanlarla işbirliği yapılması faaliyetlerini yürütecektir.

 1. Kurmuş olduğu ve desteklediği Gıda Bankalarının faaliyetlerinin koordinasyonu, planlanması, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar, görüşmeler, değerlendirmeler ve arast1rmalar yapar.
 2. Gıda Bankacılığının geliştirilmesi ve düzenlenmesi ile ilgili çalışır, bu amaca yönelik olarak ilgili yerel veya uluslararası kurs, seminer, Konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler, bu tip gal1smalara iştirak eder, üniversitelerde öğrencilere tarafından kurulan kulüp veya topluluklarla işbirliği yapar ve onları destekler, çalışma ortaklıkları kurar ve denetleme yapar.
 3. Ekonomik kalkınmayı desteklemek üzere istihdama katılımın artırılması amac1yla, belirlediği bölgelerde, istatistiki veriler toplar ve bilimsel çalışmalar için bilim insanları ile ilgili kamu kurumları ile paylaşır. Bu süreçte gönüllüleri organize eder ve doğrudan belirlediği bölgelerde analiz ve çözüme yönelik bilimsel çalışmalar yürütür veya destekler.
 4. İstihdama katılımın artırılması amacıyla, bireylerin özgüvenlerinin geliştirilmesi ve mesleki yeterlilik kazandırılması için eğitim çalışmaları yapar. Sosyo-ekonomik açıdan sorunlar yaşayan, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan öğrencileri tespit eder.
 5. Ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bulunan bölgelerde sorun analizi yapar ve çözüme yönelik bilimsel çalışmalar yapar ve sonuç raporlarını ilgili kurum veya kuruluşlar ile bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile paylaşır. Sosyo-ekonomik olarak sorun yasayan bölgelerde, alternatif yeni ekonomik modeller geliştirir ve uygular. Oluşturduğu yeni ekonomik modeller aracılığıyla ortaya çıkan ürün ve hizmetlerin ekonomik faaliyetlerini, dernek bünyesinde kurduğu iktisadi işletmeler veya iştirak ettiği şirketler aracılığı ile yürütür.
 6. Araştırma ve uygulamalarda derlenen bilgi ve veriler ilgili alanda bilimsel çalışmalar yapmak üzere paylaşılır ve bu bilimsel çalışma ve öneriler doğrultusunda gıda bankacılığından faydalananların sorunlarının tespitine ve çözümüne yönelik plan, program ve projeler geliştirir, uygular ve raporlar hazırlar.
 7. Türkiye’nin de üyesi olduğu Birleşmiş Milletler bünyesindeki kuruluşlar basta olmak üzere, uluslararası kalkınma kurum ve kuruluşlarıyla, doğrudan insani yardım ve kalkınmayı amaçlayan proje ve programlar etrafında ulusal mevzuatın gerektirdiği koşulları yerine getirerek ortak uygulama ve işbirliği yapar, bu kuruluşlardan bağış ve teknik yardım alabilir.
 8. Dernek, yeni gıda bankalarının kurulusunu destekler ve gerçekleştirir. Yararlandığı teknolojik altyapıyı gerektiğinde diğer gıda bankalarının da kullanımına sunar.
 9.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak ve çalışmalarını duyurmak için amaçlar doğrultusunda çevrimiçi yayınlar da dahil olmak üzere, gazete, dergi, kitap, bülten, makale, kartpostal, poster, CD, web tabanlı ve/veya mobil uygulamalar ve takvim gibi yayınlar ve üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak gibi çalışmalar yapar.
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.
 11. Dernek öğrencilerin barınma ihtiyacını gidermek üzere yurt binaları inşa eder ve işletir, mevcut yurtlarla işbirliği yapar.
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, video gibi yazılı ve görsel yayınlar ve materyal ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.
 13. Gerekli izinler alınmak şartıyla, çalışmalarını devam ettirebilmek ve kurmuş olduğu veya desteklediği gıda bankalarına nakdi ve ayni yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir ve yurt içinden ve yurt dışından ayni veya nakdi bağış, hibe veya fon kabul eder.
 14. Tabii afetlerde ve olağanüstü durumlarda gıda bankalarının ve benzer kuruluşların afet bölgelerine yapılacak gıda, temizlik malzemesi, ısınma, giysi ve diğer her türlü destek faaliyetlerini planlar, koordinasyonu sağlar ve aracılık eder.
 15. İlgili kanun, kararname ve yönetmeliklerle tarif edilen gıda bankacılığı faaliyetleri kapsamında gıda bankacılığı yapar.
 16. Dernek amacı doğrultusunda, gıda bankacılığı kapsamı dışında da, gerekli izinler alınarak ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını, doğrudan veya başka kuruluşlar aracılığıyla karşılamak için çalışmalar yapar, bu amaçla diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, nakdi ve ayni yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir.
 17. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar, işletir veya ortak olur.
 18. Yurt içi ve/veya yurt dışındaki projeler için proje ortağı, konsorsiyum lideri, ortağı olur (AB, BM, Dünya Bankası, Unicef, Asya Kalkınma Bankası, Yardım ve Kalkınma Kuruluşları, İslam Konferansı Örgütü, ECO, KEİ, NATO, vb.),
 19. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder.
 20. Derneğin faaliyetleri ve gerektiğinde üyelerinin bilimsel faaliyetlerde yararlanabileceği, yük veya insan taşımaya mahsus insanlı veya insansız deniz, kara ve hava araçları edinir.
 21. Üyeleri arasında sosyal münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, kurslar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.
 22. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder,
 23. İç kaynaklı olarak çeşitli fonlar alır (İşsizlik fonu, Tübitak, Beldes, Köydes, GAP fonları vb.),
 24. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda enstitü veya üniversite kurma amacına yönelik vakıf kurar, düşünce merkezleri (think tank), araştırma merkezleri, enstitüler kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar,
 25. Amacına uygun biçimde yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır,
 26. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür,
 27. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar,
 28. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilik açar,
 29. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, ulusal ve uluslar arası diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla, enstitü, araştırma merkezleri ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur,
 30. Unicef, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Tübitak, Teydep,TTGV, Sanayi Bakanlığı, Teknoloji Geliştirme Merkezleri, Teknokentler, Teknoparklar, Kosgeb, İç İşleri Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlara yönelik her türlü ve her konuda proje teklifi hazırlar, strateji geliştirir, uygular, mantıksal çerçeve yaklaşım çalışmalarını yapar, projeler için gerekli fizibilite çalışmalarını yapar ve de ilgili her türlü ve her konuda bireysel ve kurumsal düzeyde hizmet verir,
 31. Bireysel ve kurumsal gelişim amacıyla yüz yüze ve bilişim teknolojilerini kullanarak uzaktan eğitim verir ve bu konuda yurt içi ve yurt dışında etkinlikler tertip eder, katılır, yetişmiş ve kalifiye insan gücünün en verimli şekilde kullanılması amacı ile ilgili olarak yöneticilik, liderlik, gibi yönetsel konularda bilimsel, teknik ve sosyal konularda eğitimler ve organizasyonlar düzenler,
 32. Üyelerin ve yükseköğretim öğrencilerinin kariyer geliştirme süreçlerine ilişkin olarak bireysel ve kurumsal düzeyde eğitim ve danışmanlık hizmeti verir,
 33. Ulusal ve uluslararası, bireysel ve kurumsal düzeyde, temel bilimler, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri dahil tüm bilim alanlarında bilim, teknoloji ve AR-GE alanlarında ulusal ve uluslar arası, bireysel ve kurumsal düzeyde alternatif vizyon, politika ve stratejileri tartışır, yeni politikalar ve stratejiler geliştirir, vizyon, politika analizleri ve stratejik araştırmalarla ilgili ders ve seminer verir, ilgili alanlarda çalışan akademisyenlerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunur, bu alanlarda çalışmalarda bulunanları destekler,
 34. Üniversite, okul, dershane, hastane, yayınevi, dergi, dernek, araştırma merkezi, gazete vb. kurum ve kuruluşlar ile ilgili olarak; etik, sosyal, ekonomik ve bilimsellik boyutları içeren çeşitli kriterler oluşturur, bu kriterler açısından değerlendirme, derecelendirme yaparak bunları yayınlar
 35. Farklı yükseköğretim kurumlarından öğrencilerin bir araya gelecekleri bilimsel etkinlikler, forumlar düzenler, öğrencilerin akademik çalışmalarını destekler
 36. Türkçenin bilimsel ve akademik alanda kullanılmasını teşvik eder, Türkçenin öğretimi ve öğrenilmesi için faaliyetlerde bulunur,
 37. Yabancı dil öğrenimi ve öğretimi alanlarında ilgili kuruluşlarla iş birliği yapar, danışmanlık hizmeti sunar, proje faaliyetleri yürütür, yabancı dil öğretimi ve öğrenimi alanlarında seminer, konferans, yarışma, sergi, toplantı ve bilimsel çalışma/araştırma faaliyetleri yürütür,
 38. Yönetim kurulunun kararlaştırılacağı diğer faaliyetlerde bulunur

Dernek, ulusal menfaatlerin gerektirdiği durumlar hariç tarafsızlık, şeffaflık, sürdürülebilirlik ve dürüstlük ilkelerini benimser. Dernek, kendi amaç ve projeleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası konularda çalışır.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan bilimsel çalışmalarında etik ihlali yapmamış olan, doktor, doçent doktor veya profesör doktor unvanlarından birine sahip olan, bu unvanlara sahip olmasalar dahi yüksek öğretim kurumlarında görev yapan veya yapmış olan öğretim elemanları (öğretim görevlileri, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri vb..) ile Yönetim kurulu kararı ile yüksek öğretim kurumlarında görev almamış veya akademik unvana sahip olmamakla birlikte bilimsel nitelikte çalışma yapan gerçek kişiler ile bilimsel faaliyetleri destekleyen veya bu amaçla faaliyetlerde bulunan, gıda bankacılık faaliyetinde önemli katkıda bulunan tüzel kişiler ile her türlü eğitim ve öğretim kurumu bu derneğe üye olabilir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için diğer koşullarla birlikte Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ile dernek faaliyetlerine aktif destek veren öğrenci kulüp veya toplulukların temsilcileri yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin menfaatlerine aykırı faaliyetlerde bulmak, bilimsel nitelikte olsa dahi yayın yapmak, beyanlarda bulunmak

7-Derneğin kasten, ihmalen veya taksirle herhangi bir şekilde güvenirliğine veya saygınlığına zarar vermek

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, posta, faks, SMS, mahalli yayın araçları kullanılmak, dernek faaliyetlerine yönelik mobil uygulamalar kullanılmak,  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Dernek kurucuları kurucular kurulunun doğal üyeleridir. Üstlenmiş olduğu görevlerin dernek üyeliğine engel olması veya menfaat çatışmasına sebep olabileceklerin bu nedenler açıkça belirtilmiş olmaları kaydıyla dernek üyelikten ayrılanlar hariç, herhangi bir sebeple dernek üyeliğinden ayrılanlar, yeniden dernek üyesi olsalar dahi kurucu üye sıfatını kaybederler.

Kurucular kurulu derneğin amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunulması ve faaliyetlerin geliştirilmesi bakımından yönetim kuruluna danışmanlık yapar tavsiyelerde bulunur.

Kurucular kurulu hazırlayacağı raporları genel kurulun bilgisine sunulmasını isteyebilir.

Genel kurul toplantı gündeminde yer almayan bir hususu toplantı öncesinde gündeme alınmasını ve oylanmasını talep edebilir.

Akademik çalışmaları bulunması nedeniyle Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilenlerin üyeliklerinin genel kurul kararına bırakılmasını talep edebilir. Bu durumda üyelik Genel kurulu kararı ile belirlenir.

Kurucular kurulu tüm üyeler toplantıya çağrılmak üzere yetersayısı gözetilmeksizin toplanır ve katılanların oy çokluğu ile kararlarını alır. Kurucular kurulu üyeleri alacakları kararla aralarından bir başkan seçerler. Kurul gerekli gördüğü görevlendirmeyi kendi içerisinde yapabilir. Kurucular kurulunun karar almaması, karar almayacağını bildirmesi veya karar alacak durumda bulunmaması halinde kullanılması gerekli yetkiler genel kurula geçer.

Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 1.000,00 TL, yıllık olarak ta 1.000,00TL aidat alınır. Genel Kurulda ayrıca bir belirleme yapılmadığı sürece aidat her yıl yeniden değerleme oranı dikkate alınarak artırılır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Aidat her takvim yılının başında üyeliği devam edenler için kendiliğinden tahakkuk eder ve ilgili yılın 3. Ayın sonuna kadar ödenir. Bir yıl içerisindeki üyelik süresinin kısa olması aidatın kısmen ödenmesini gerektirmez. Aidat tam olarak ödenebilir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, kermes, sergi, gezi ve eğlence, dinlenme yeri, temsil, festival, müzayede konser, Dijital platformlar, TV programları, Dernekçe yapılan yayınlardan, düzenlenen piyango, balo, yarışma, kitaplık, proje, tesislerin işletilmesi ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler ile resmi izin alınmak suretiyle bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tabi tutmuş sistemler kullanarak elde edilen gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Ulusal veya uluslararası sivil toplum oluşumlarının düzenledikleri yardımseverlik koşuları dahil olmak üzere her türlü organizasyona katılımdan elde edilen gelirler ve toplanan bağıslar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

8-İktisadi işletmelerden ve iştiraklerden elde edilecek gelirler,

9-Diğer gelirler.

Tutulacak Defterler

1)Dernek mevzuat gereği tabi olduğu usule göre aşağıda yazılı defterleri tutar.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve tutulması durumunda envanter defteri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.

Kayıt usulü

Defter ve kayıtlar Türkçe tutulur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.

Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.

Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

Derneğe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

Kayıt zamanı

İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları;

a) İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan derneklerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırkbeş günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırkbeş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.

Hesap dönemi

Hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 ocakta başlar ve 31 aralıkta sona erer. İlk hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 aralıkta sona erer.

Derneğin, Spor Genel Müdürlüğünce spor kulübü olarak tescil edilmesi halinde (vergi kanunları uyarınca defter tutma yükümlülüğü bulunan iktisadi işletmeleri hariç) farklı tarihleri kapsayan hesap dönemini kullanmak üzere İçişleri Bakanlığınca izin için talepte bulunulabilir.

Defterlerin tasdiki

Defterler, elektronik ortamda tutulacak defterler hariç olmak üzere, bunları kullanmaya başlamadan önce il müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren ve şekli (Yönetmelik EK-11)’de belirtilen, elektronik ortamda tutulan Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

İl müdürlüğü, tasdikini yaptığı defterlere ilişkin bilgileri elektronik ortamda tutulan, örneği Yönetmelik EK-12’de yer alan Tasdik Defterine kaydeder.

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri ile  Dernekler Kanununun 24 üncü maddesine göre temsilci olarak görevlendirilenler hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Yönetmelik Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Kurulu sandık bulunması halinde, sandığa ait genel kurul sonuç bildirimini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Yurtdışından yardım alınması halinde (Dernekler Yönetmeliği Ek-4/A’da sunulan) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Yurt Dışına Yapılan Yardım Faaliyet Sonuç Bildirimi

Yurt dışına yardım yapılması halinde yardım yapılmadan önce (Dernekler Yönetmeliği Ek-4/B’de sunulan)Yurt Dışına Yapılacak Yardım Bildirimini, yardım gerçekleştirildikten sonra ise (Dernekler Yönetmeliği Ek-4/C’de sunulan) Yurt Dışına Yapılan Yardım Faaliyet Sonuç Bildirimini merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine verilir.

Değişiklik Bildirimleri

Yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimini (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te sunulan); genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikleri Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimini (Dernekler Yönetmeliği Ek-25’te sunulan) doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen kırk beş gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüklerinde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen kırk beş gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Taşınmaz Mal Bildirimi

Edinilen taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde (Dernekler Yönetmeliği Ek-26’da sunulan) Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik şube kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında Tasfiye Halinde “Altınpuan Gıda Bankası Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

21.10.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında; Genel Kurul ve Yönetim Kurulu, Elektronik ortamda yapılacak genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden ve yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere uygun olarak yapabilir.

Derneğin tüm organları alacakları kararlar ile dernek faaliyetleri ile ilgili her türlü defter, belge ve kaydı mevzuatın izin verdiği ölçüde elektronik ortamda tutabilir veya düzenleyebilir, belge ve balvurular elektronik imza imzalanabilir.

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı / Görev Unvanı :

Prof. Dr. Memduh ASLAN, Başkan

Doç. Dr. Serkan AĞAR, Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN, Sayman

Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ, Üye

Doç. Dr. Ahmet SOMUNCU, Üye

Bu tüzük 30 (Otuz) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.