Projenin iktisadi faaliyetleri Sistemin altyapısını işlemesini sağlayan Estra® lisansına sahip teknoloji şirketi aracılığı ile yapılacaktır. Bazı faaliyetlerin izne tabi olması, bu izinler için anonim şirket formuna sahip olunması gerekmektedir. Yoğun muhasebe işlemleri ve bankacılık faaliyetleri ile sistemin bilgi güvenliği altında işletilmesi profesyonel hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Platform işleticisinin patentli bir yapıyı hayata geçiriyor olması nedeniyle vergi teşvik unsurlarının uygulandığı teknoloji geliştirme bölgelerinden birinde faaliyet göstermesi planlanmaktadır. Vergi teşvikleri ile hizmet gelirlerinin artırılması planlanmaktadır. Tek alıcı/satıcı durumunda olunması ciroya bağlı (oda aidatı) giderleri artıracak mahiyettedir. Tam kapasiteye ulaşıldığında ISO 27001 Bilgi Güvenliği sertifikası ile sistemin işletiminde görevlendirilecek üst düzey en az 10 bilgi teknolojisi alanında mühendisler istihdam edilecektir. Sistem kapsamının genişlemesi ile regülasyonlar gereğince ek izinler ile sermaye yeterlilikleri gerekecektir. Sistemin yazılım lisansları ile donanım ihtiyacından başka genişleyen personel yapısına göre hizmet üretim maliyetinin de artacağı değerlendirilmektedir.

Sistem yararlanıcısı ihtiyaç sahipleri, gıda bankası vakıf ve dernekler ile bağışçılar herhangi bir sistem kullanım ücreti ödemeyeceklerdir. Tedarikçilerce düzenlenecek faturalarda yer alan kalem ve tutarlar bağışçılara birebir yansıtılacaktır. Tedarikçilerin gerçekleşen fiili satışları üzerinden en az yüzde on entegrasyon hizmetleri ve sistem kullanımı karşılığında hizmet ücreti yansıtılması halinde maliyetlerin karşılanacağı değerlendirilmektedir. Eksik kalan kısmın veri analiz gelirleri ve pazarlama fonksiyonları ile telafi edilebileceği öngörülmektedir.

AltınPuan temel olarak projesinde sosyal hizmet üretim maliyeti minimize edilmektedir. Yardım faaliyetlerinin dijital platform üzerinden yürütülecek olması nedeniyle dernekte gıda bankacılığına yönelik iş gücü ihtiyacının gönüllüler tarafından karşılanacağı değerlendirilmektedir. Şeffaflık ve bağışların etkin kullanımı ön plana alınmıştır. Diğer taraftan Dernek üzerinden Gıda Bankacılığına yönelik herhangi bir ticari faaliyet yürütülmeyeceğinden iktisadi işletme kurmasına, vergi mükellefiyeti ve muhasebe hizmetleri almasına da gerek kalmayacaktır. Teknik alt yapı istihdamı teknoloji şirketinde karşılanacak ve dernek üzerinde istihdam maliyeti ve diğer ihtilaf riskleri de bertaraf edilmiş olacaktır. Dernek üzerindeki mali riskler bertaraf edilerek ayrıca bilimsel faaliyette bulunacak ve üyeliği akademisyen olma koşuluna bağlanan potansiyel üyelerin derneğe dahil olmaları sağlanacaktır.

Proje akran öğrenmesine dayalı olarak organik olarak geliştirilecektir. Tedarikçinin seçimi ve sisteme dahil edilmesi konusunda öğrencilerden destek alınacaktır. Öğrenciler, ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespitinde de aktif rol alacaklardır. Diğer bir ifade ile hem ihtiyaç, hem ihtiyaç sahibini hem de ihtiyacın giderileceği yer tercihlerinde söz sahibi olacaklardır. Öğrencilerin bu faaliyetleri resmi olarak yürütebilmeleri için yüksek öğretimin finansmanı konularında çalışacak Kocaeli Üniversitesinde Akademik Görev Gücü Kulübü kurulmuştur. Üniversite içerisinde ve Tedarikçi nezdinde sistemin nasıl çalıştığına ilişkin eğitimler ile test aşamasında sistem testi de kulüp aracılığı ile yapılacaktır.

Derneğin akademisyen üyeleri ile çaba destek programı yürütülecektir. Ayrıca oluşturulan model üzerinden akademisyenler kendi üniversitelerinde de aynı modeli daha kolay uygulayacaklardır. Modelin genişlemesi bakımından Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Denizli Pamukkale Üniversitesi, Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi kampüs çevrelerinde de uygulamak üzere bu üniversite öğrencileri ile Akademik Görev Gücü Kulübü öğrencileri ilişkilendirilmiş ve buralarda yapılan akademik etkinliklerde öğrenicilere de rol verilerek birlikte çalışma alışkanlıkları kazandırılmaya çalışılmıştır. İlgili üniversitede görevli akademisyenlerin kontrolünde, projenin 10 yıl içinde tüm üniversite kampüslerindeki öğrencilerin yararlanabileceği seviyeye getirilebileceği değerlendirilmiştir.

Büyüme stratejisi olarak sistem oturuncaya kadar minimum maliyetler organik olarak genişlemesine izin verilecektir. Sistem testleri tamamlanıp iş planı oturduğunda diğer üniversite kampüslerine de hızla yayılarak geometrik büyümeye geçeceği öngörülmektedir.

AltınPuan projesinin hukuki altyapısı hukukçu öğretim üyeleri tarafından tasarlanmıştır. Akademik yönden muhasebe, finansman, iktisat ve işletme, kamu maliyesi alanında akademisyenler de projeye Dernek üyesi olarak gönüllü destek vermektedir. Teknoloji yönünden Estra® teknik ekibi ve kamuda bilişim alanında üst düzey görevlerde yer almış gönüllüler de danışmanlık desteği vermektedirler. Estra® Lisansı AltınPuan Gıda Bankacılığı modeline uygulaması için ücretsiz sağlanmıştır. Teknoloji şirketinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında ve sistemin ayakta tutulmasını ve sürekli işler hale getirmek için ihtiyaçla orantılı olarak mühendis ve/veya teknik personel istihdam edilecektir. Sistem kodlaması şirket ortakları tarafından finanse edilmektedir. Projenin genişlemesi için üniversitelerde Akademik Görev Gücü Kulübünün faaliyetlerini yapacak paydaş öğrenci kulüpleri ile işbirliği yapılacaktır. Bilimin her alanında eğitim gören öğrenciler de nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamakta avantaj sağlayacaktır. Görev güçleri ayrıca öğrencilerin akademik etkinliklerde rol almaları, akademik çalışma yeteneklerinin geliştirilmesi faaliyetlerinde de bulunmaktadır, proje büyüklüğü öğrencilere istihdam olanakları da sağlama kabiliyetine sahip olacaktır.